logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju i Promocji należy prowadzenie następujących spraw:

–1) w zakresie rozwoju powiatu, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i integracji europejskiej:

a) monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej oraz wszelkich innych inicjatyw i programów, dla określenia możliwości i celowości uczestnictwa w nich powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu,
c) realizowanie własnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, przy wykorzystaniu środków pomocowych oraz innych zewnętrznych źródeł dofinansowania,
d) występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz innych programów pomocowych,
e) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami lokalnymi działającymi na terenie powiatu na rzecz zrównoważonego rozwoju i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych dostępnych form wsparcia,
f) ewidencja projektów realizowanych przez powiat,
n) przygotowywanie dla zarządu propozycji zadań, które mogą być realizowane ze środków realizowanych z funduszy europejskich,
o) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej przedsiębiorczości,
p) współorganizowanie konferencji, sympozjów i wykładów związanych z funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej;

–2) w zakresie promocji rozwoju inwestycyjnego powiatu:

a) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych o powiecie,
c) opracowywanie tekstów do informatorów,
d) przygotowywanie materiałów i uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych promujących gospodarkę powiatu i turystykę,
e) koordynowanie inicjatyw społecznych związanych z realizacją zadań własnych powiatu,

–3) w zakresie działalności informacyjnej:

a) opracowywanie tekstów do przewodników i ulotek pierwszego kontaktu,
b) współdziałanie z innymi komórkami w zakresie organizowania akcji dotyczących zadań realizowanych przez te komórki,
c) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 
d) działanie w zakresie promowania działalności jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz organizacji pozarządowych na terenie powiatu,
e) ścisła współpraca z Rzecznikiem Prasowym w zakresie działalności informacyjnej i promocyjnej powiatu, w tym także opracowywanie uzgodnionych tekstów informacyjno-promocyjnych;

–4)	w zakresie kultury i współpracy zagranicznej:

a) obsługa zadań i kompetencji z zakresu działalności kulturalnej, a w szczególności następujących spraw:
— mecenatu nad działalnością kulturalną (wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, jak również wspieranie finansowe realizacji zadań związanych z polityką kulturalną powiatu), zwłaszcza najważniejszych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych w powiecie o uznanym dorobku i poziomie merytorycznym,
— ustanawiania i przyznawania (w tym określania warunków, trybu i odpowiednio wysokości) – nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury) oraz stypendiów (osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami),
— organizowania działalności kulturalnej poprzez powiatowe instytucje kultury (w tym sprawy ich tworzenia, przekształcenia, podziału, likwidacji, powierzenia i przekazania; pełnienia roli organizatora lub współorganizatora; statutu i regulaminu organizacyjnego; dotacji; rejestrów instytucji kultury i wykazów obiektów prowadzących działalność kulturalną itp.), w tym również przez muzea (w tym sprawy zapewnienia środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju; bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów; nadzoru nad muzeum; wykazu muzeów; statutu muzeum; rady muzeum itp.) i biblioteki (w tym sprawy tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji, powierzenia, nadania statutu itp.),

aa)	przygotowywanie projektów zaproszeń, dyplomów, gratulacji i kalendarzy,
b) inicjowanie działań w zakresie współpracy z powiatami partnerskimi,
c) współudział w organizowaniu imprez kulturalnych i oświatowych na terenie powiatu,
d) prowadzenie kroniki powiatu i innej dokumentacji wydarzeń kulturalnych i oświatowych w powiecie;
e) inicjowanie i uczestniczenie we współpracy zagranicznej pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu,
g) organizowanie współpracy w kraju i za granicą,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

–4a)	w zakresie turystyki:

a) współpraca z Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi,
b) współpraca i promocja wynikające z umów i porozumień z przewoźnikami (organizatorami, operatorami) w zakresie transportu zbiorowego (przewozy pasażerskie, regularny przewóz osób), w szczególności drogowego i kolejowego,
c) podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnienie wiedzy o powiecie wśród jego mieszkańców i turystów odwiedzających powiat,
d) współpraca z instytucjami społecznymi, kulturalnymi, turystycznymi i naukowymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej w podejmowaniu działań mających na celu promocję walorów turystycznych powiatu oraz organizację wydarzeń turystycznych,
e) opracowywanie materiałów dotyczących projektowania i realizacji budżetu powiatu w zakresie działań w dziedzinie turystyki,
f) współpraca z podmiotami organizującymi turystyczne imprezy masowe,
g) współpraca z podmiotami realizującymi zadania w zakresie poprawy infrastruktury turystycznej (szlaki rowerowe, piesze itp.),
h) współdziałanie w realizacji zadań w zakresie turystyki z samorządami terytorialnymi oraz innymi organizacjami i podmiotami działającymi w branży turystycznej,
i) udział w targach turystycznych – w miarę możliwości finansowych, przygotowanie stanowisk promocyjnych powiatu,
j) współpraca z organizacjami pozarządowymi turystycznymi agroturystycznymi,
k) opracowywanie programów promocji i rozwoju turystyki dla terenu powiatu (trasy turystyczne, oznakowanie, mapy);

–4b)	w zakresie kombatantów i osób represjonowanych:

a) realizacja dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych,
b) organizacja na terenie powiatu obchodu rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego,
c) świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
d) analiza sytuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw,
e) współdziałanie z organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami kombatantów i osób represjonowanych,
f) określanie szczegółowych zasad stosowania ulg i uprawnień przysługujących kombatantom i innym osobom uprawnionym,
g) wyrażanie zgody starosty na rozwiązanie stosunku pracy z kombatantem, inwalidą wojennym lub inną osobą uprawnioną w odrębnych sytuacjach,
h) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
i) współorganizowanie konkursów, konferencji oraz rozpowszechnianie informacji wśród mieszkańców powiatu brzeskiego w zakresie propagowania tradycji, patriotyzmu i dorobku historycznego organizacji kombatanckich;

–5)	w zakresie odznak, orderów i odznaczeń:

a) monitorowanie przestrzegania zasad używania odznak powiatu, a w szczególności herbu i flagi,
b) inicjowanie działań w celu usunięcia przypadków naruszenia zasad używania odznak powiatu,
c) obsługa spraw o wyrażenie zgody na używanie herbu lub flagi powiatu,
d) załatwianie spraw, prowadzenie ewidencji oraz bieżące działania, związane z wnioskami o nadanie odznak honorowych, orderów i odznaczeń, jak również wyróżnień powiatu;

–6)	zastępowanie Rzecznika Prasowego w czasie jego nieobecności.

Nazwa dokumentu: Wydział Rozwoju i Promocji
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-07 12:28:44
Data udostępnienia informacji: 2010-05-07 12:28:44
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 11:58:54

Wersja do wydruku...

corner   corner