logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
      minus Wydział Dróg
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do Powiatowego Konserwatora Zabytków należy zapewnienie obsługi zadań i kompetencji w następującym zakresie:
 1. z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067, 2245), zwanej dalej „ustawą”:
  a) wydawanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
  przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, 
  z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy),
  
  b) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru: urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073, 2187) oraz napisów, 
  z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 1 pkt 10 ustawy);
  
  c) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy działań, 
  które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru z wyłączeniem działań polegających na usuwaniu drzew lub krzewów z terenu nieruchomości lub jej części niebędącej wpisanym 
  do rejestru parkiem, ogrodem albo formą zaprojektowanej zieleni (art. 36 ust. 1 pkt 11 ustawy), 
  
  d) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób odbiegający 
  od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy obiektach budowlanych znajdujących się na terenach układów urbanistycznych wpisanych do rejestru, 
  z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy), 
  
  e) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, 
  z określeniem terminu wykonania tych czynności albo nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku 
  albo nakładającej obowiązek podjęcia określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodności z zakresem i warunkami określonymi w pozwoleniu, wskazując termin wykonania tych czynności, albo decyzji zakazującej prowadzenia wstrzymanych działań, jak również pozwoleń na wznowienie wstrzymanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się 
  do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 44 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 
  
  f) wydawanie decyzji nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu, określając termin wykonania tych czynności, albo zobowiązującej do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu we wskazany sposób i w określonym terminie, w przypadku gdy bez wymaganego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu wykonano przy zabytku wpisanym do rejestru prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się 
  do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 45 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 
  
  g) wznawianie postępowań w sprawie wydanego pozwolenia, a następnie zmiana lub cofanie pozwoleń w drodze decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania badań, prac, robót lub innych działań określonych w pozwoleniu wystąpiły nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku, za wyjątkiem decyzji odnoszących się do zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru, przy czym wyłączenie to nie odnosi się do kompetencji przekazanych na mocy ppkt b) i c) (art. 47 ust. 1 ustawy w związku z art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 
  
  h) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
  przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1 ustawy), 
  
  i) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu, zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy), 
  
  j) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy),
  
  k) przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy), 
  
  l) wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia konserwatora lub w sposób odbiegający 
  od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru, podejmowanych bez zachowania przepisów art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy), 
  
  m) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów i przekazywanie ich do OWKZ, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru (art. 38 i art. 39 ustawy), 
  
  n) wydawanie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, 
  a także dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku, z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków (art. 27 ustawy); 
 2. z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51.): 
  a) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3 ustawy), 
  
  b) uzgadnianie decyzji właściwego organu nadzoru budowlanego wydawanej na podstawie art. 67 ust. 1 Prawa budowlanego, w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 67 ust. 3 ustawy); 
 3. z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945): 
  a) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów 
  i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy), z wyłączeniem form ochrony, 
  o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
  
  b) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarówi obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony, o których mowa w art. 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
 4. z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722, 2073, 2244.): 
  - wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy w zw. z art. 217 K.p.a.); 
 5. z ustawy z dnia 25 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. poz. 397, z 2018 r. poz. 1599): 
  a) przyjmowanie zawiadomień starosty, w przypadku przypuszczenia, że rzecz znaleziona stanowi rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej (art. 22 ustawy), 
  
  b) dokonywanie oględzin rzeczy znalezionej, o której mowa w art. 22 ustawy oraz zasięganie opinii właściwych podmiotów (art. 23 ust. 1-3 ustawy); 
 6. z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340) 
  - wydawanie decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków, niebędącej wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą zaprojektowanej zieleni, łącznie z przyjmowaniem zgłoszeń osób fizycznych na usunięcie drzew lub krzewów (art. 83a ust. 1 ustawy w związku 
  z art. 83 f ust. 4 ustawy); 
 7. uzgadnianie prac remontowych i innych działań (w tym modernizacji) w zakresie bryły i elewacji oraz zmiany funkcji obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków lub objętych ochroną konserwatorską na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Powiatu Brzeskiego..
 8. sporządzanie sprawozdania merytorycznego z zadań wykonanych na stanowisku.
 9. sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,
 10. sprawy dotacji powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (określania zasad, przyznawania, wykazu udzielonych dotacji oraz wzajemnej informacji o udzielonych dotacjach)

https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/powiatowy-konserwator-zabytkow-2/

Ilość odwiedzin: 3033
Nazwa dokumentu: Powiatowy Konserwator Zabytków
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-15 11:29:37
Data udostępnienia informacji: 2011-07-15 11:29:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-03 14:19:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner