logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Budownictwa
         minus Zgłoszenia
         minus Decyzje
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
      minus Wydział Dróg
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Spis dokumentów:
1. Zgłoszenia
Art. 29 ust. 1 pkt 1a . 2b i 19a Prawa Budowlanego.
2. Decyzje

 Druki i informacje dostępne na stronie http://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/wydzial-budownictwa/

Wydział Budownictwa
 
Do podstawowych zadań Wydziału Budownictwa i Inwestycji należy prowadzenie następujących spraw:
 
1)   sprawdzanie:
a) zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku planu) oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
c) kompletność projektu budowlanego, posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń, sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
d) wykonania projektu budowlanego i jego sprawdzenia przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane oraz aktualne (na dzień opracowania projektu) zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządowej,
e) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
f)   stosowania wyrobów budowlanych;
2)   udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;
3)   wydawanie pozwoleń na budowę;
4)   zmiany decyzji w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
5)   wydawanie postanowień o wyjaśnianiu treści decyzji lub sprostowaniu błędów;
6)   zawiadamianie o wszczęciu postępowania, zbieranie wniosków i opinii w sprawie pozwolenia na budowę;
7)   nakładanie na inwestora obowiązków: ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, zapewnienie nadzoru autorskiego, prowadzenia dziennika budowy, ustanowienie kierownika budowy;
8)   wydawanie dzienników budowy;
9)   przyjmowanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, nie wymagających pozwolenia na budowę;
10) wnoszenie sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych i nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę;
11) przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę;
12) nakładanie obowiązku uzyskania decyzji pozwolenia na rozbiórkę;
13) nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym;
14) występowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wyrażenie stanowiska do będącej przedmiotem postępowania inwestycji;
15) stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę;
16) przeprowadzanie postępowania wznowieniowego w sprawie wydanej decyzji;
17) prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę;
18) przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby;
19) zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę w części załącznika graficznego;
20) rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości;
21) przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
22) stwierdzenie prawidłowości uzgadniania rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, a także charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granicę terenu zamkniętego i podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
23) określenie w decyzjach o pozwoleniu na budowę, dla inwestycji mających wpływ na środowisko, zaleceń porealizacyjnych, wymagań zapewniających ochronę życia i  zdrowia ludzi, ochronę środowiska, ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich;
24) dokonywanie czynności kontrolnych przed wydaniem pozwolenia na budowę (w  szczególnych przypadkach);
25) nakładanie obowiązku dostarczenia ocen technicznych lub ekspertyz (w szczególnych przypadkach);
26) uczestnictwo w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych – na wezwanie nadzoru budowlanego;
27) prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru Powiatu i zagadnień jego rozwoju;
28) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego Województwa i  gmin położonych na terenie Powiatu, po przedłożeniu ich do zaopiniowania i  uzgodnienia Zarządowi;
29) wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali celem ustalenia odrębnej własności;
30) potwierdzania powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego;
31) poświadczenie oświadczeń zamawiającego wykonanie robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług;
32) prowadzenie i przekazywanie danych miesięcznych, kwartalnych i półrocznych o  ruchu budowlanym do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Wojewódzkiego, organów podatkowych właściwych miast i gmin;
33) wydawanie postanowień o obowiązku uiszczania opłaty skarbowej i postanowienia o  zwrocie podania;
34) przygotowywanie i wydawanie inwestorom druków, ułatwiających złożenie prawidłowego wniosku;
35) udzielanie informacji osobiście, telefonicznie lub na piśmie w sprawach bieżących, wyjaśnień w sprawie obowiązujących przepisów i procedur administracyjnych.
 

Ilość odwiedzin: 5129
Nazwa dokumentu: Wydział Budownictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:47:37
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:47:37
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-03 14:16:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner