logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
      minus Wydział Dróg
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do Wydziału Ochrony Środowiska należy zapewnienie obsługi zadań i kompetencji na szczeblu powiatowym:

1) w zakresie ochrony środowiska, dotyczących w szczególności:
a) powiatowego programu ochrony środowiska (w tym jego sporządzenia, aktualizacji i uzyskania opinii) i raportu z jego wykonania (w tym jego przedstawiania i przekazywania) oraz ich udostępniania,
b) opiniowania projektów gminnych programów ochrony środowiska,
c) opiniowania projektów uchwał w sprawie:
• programów ochrony powietrza,
• planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu substancji w powietrzu,
• ograniczeń lub zakazów w eksploatacji instalacji spalania paliw,
d) identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (w tym wstępu na teren, wnioskowania o przekazanie informacji, sporządzania i aktualizacji wykazu, jego przekazywania, przyjmowania zgłoszeń) oraz opiniowania projektu planu ich remediacji,
e) obserwacji ruchów masowych ziemi (terenów zagrożonych i na których występują, w tym prowadzenie rejestru oraz bazy danych), opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym ich zmian) oraz uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – w ramach organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
f) pomiaru poziomu hałasu i decyzji o jego dopuszczalnym poziomie,
g) ograniczania lub zakazu używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach pływających dla zapewnienia warunków akustycznych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
h) map akustycznych (w tym ich sporządzania, przekazywania i prowadzenia bazy danych — w razie wskazania takich terenów w powiatowym programie ochrony środowiska, jak również przyjmowania fragmentów map od zarządzających drogą, linią kolejową lub lotniskiem),
i) wyznaczania obszarów cichych (w tym ich uzgadniania),
j) programu ochrony środowiska przed hałasem (w tym zapewnienia udziału społeczeństwa, jego przekazywania, prowadzenia bazy danych i udostępniania),
k) ustalania wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
l) tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla niektórych zakładów i obiektów w związku z oddziaływaniem na środowisko,
m) przyjmowanie wyników pomiarów emisji substancji lub energii z instalacji oraz nakładanie obowiązku ich prowadzenia w wyniku kontroli,
n) wydawania (w tym udzielanie, zmiana, wygaszanie, cofanie, ograniczanie) pozwoleń: zintegrowanych (w tym ich udostępniane), na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i na wytwarzanie odpadów,
o) przyjmowania zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko,
p) ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji bez pozwolenia, koniecznych dla ochrony środowiska,
q) nakładania obowiązku prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej lub lotniska,
r) udzielania informacji i udostępnianie dokumentów związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych na żądanie ministra,
s) emisji gazów cieplarnianych:
— wydawania (w tym udzielania, zmiany, analizy, wygaśnięcia, przekazywania) zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych (w tym planów: monitorowania wielkości emisji i poboru próbek),
— przyjmowania do wiadomości informacji o zmianach (zdolności produkcyjnej, poziomu działalności lub w działalności instalacji),
— raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania (w tym jego przyjmowania, zatwierdzania i przekazywania),
t) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu (w tym występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska i występowanie do innych organów o podjęcie odpowiednich działań w wyniku kontroli),
u) zobowiązania prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do przeglądu ekologicznego,
v) nakładania obowiązków na podmiot korzystający ze środowiska, negatywnie oddziałujący na środowisko,
w) współpracy ze służbami finansowymi co do wpływów i nadwyżek z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
x) finansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w tym także dotacji celowej, określania zasad jej udzielania, zawierania umów, udzielania i merytorycznego rozliczania dotacji,
y) użytkowania wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska,
z) innych obowiązków starosty jako organu ochrony środowiska;

1a) w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko, dotyczących w szczególności:
a) wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów (w tym przyjmowania analizy porealizacyjnej oraz nakładania obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko),
b) wnioskowania o opinie regionalnej komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko,
c) opiniowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego;

2) w zakresie prawa wodnego, dotyczących w szczególności:
a) udostępniania organizatorowi kąpieliska posiadanych informacji do profili wody w kąpielisku (w tym pobierania opłat),
b) przeciwdziałania suszy (w tym przekazywanie danych do planu przeciwdziałania skutkom suszy),
c) wykonywania praw właścicielskich wobec śródlądowych wód płynących powierzonych odrębnymi porozumieniami,
d) porozumień i umów dotyczących inwestycji i utrzymania wód i urządzeń wodnych (dla Skarbu Państwa, jak również spółek wodnych, w tym dotacji, zasad jej udzielania i rozliczania);
e) sprawozdania kierownika nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu (w tym przedstawianie radzie powiatu i określanie istotnych problemów gospodarowania wodami),
f) przekazywania danych niezbędnych do planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (w tym ich aktualizacji),
g) przekazywania źródeł danych (rejestrów i zbiorów) do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
h) ustanawiania strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych, za wyjątkiem spraw odszkodowań,
i) zapewnienia ogłoszenia obwieszczeń zawiadamiających o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego,
j) spółek wodnych (w tym zatwierdzania statutów, ustalania świadczeń na ich rzecz, sprawowanie nadzoru i kontroli, przyjmowanie uchwał organów, orzekanie o ich nieważności, rozwiązywanie zarządu, ustanawianie zarządu komisarycznego, rozwiązywanie spółek, wyznaczania likwidatora),
k) innych zadań i kompetencji starosty jako organu właściwego w sprawach gospodarowania wodami, za wyjątkiem spraw dotyczących nieruchomości;

3) w zakresie gospodarki leśnej:
a) sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadku nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków,
b) zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,
c) wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
d) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
e) przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
f) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna,
g) wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
h) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
i) zlecanie wykonania planów urządzenia niektórych lasów i inwentaryzacji ich stanu oraz kontrolowanie wykonania zadań z tym związanych,
j) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
k) ustalenie i przekazywanie ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
l) wstrzymanie ekwiwalentu oraz nakazywania zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadku niewykonania nałożonych zadań lub zniszczenia uprawy leśnej,
m) dokonywanie oceny udatności upraw,
n) dokonywanie przekwalifikowania zalesionego gruntu rolnego na leśny;

3a) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów lub założenia trwałych użytków,
b) badania poziomu skażenia gleb i roślin na niektórych gruntach (w tym obciążanie ich kosztami),
c) decyzje w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów (w tym ich wydawanie, zasięganie opinii i przyjmowanie informacji o zmianach),
d) rekultywacja gruntów na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi,
e) kontrola wykonania ustawy o tej ochronie;

5) w zakresie rybactwa śródlądowego:
a) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
b) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
c) wydawanie zezwoleń, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień na ustawianie rybackich narzędzi połowowych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
d) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
e) aktualizacja regulaminu społecznej straży rybackiej;

5a) w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych — sprawy usuwania statków lub innych obiektów pływających, w tym strzeżonego portu lub przystani;

6) w zakresie ochrony przyrody:
a) popularyzacja ochrony przyrody,
b) opiniowanie zamierzenia utworzenia parku narodowego,
c) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
d) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
e) prowadzenie rejestrów zwierząt oraz ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
f) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, w stosunku do nieruchomości będących własnością gminy;

7) w zakresie prawa łowieckiego:
a) wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia jej ciała,
b) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
c) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich oraz rozliczanie otrzymanego czynszu,
d) wydawanie decyzji dotyczącej odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
w zakresie postępowania z odpadami:
a) wydawanie z urzędu decyzji nakładającej obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków na wytwórcę tych odpadów,
b) wydawanie (udzielanie i cofanie) zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów,
q) użytkowanie przez starostę wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzonej przez marszałka województwa,
r) użytkowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),

8) w zakresie geologii:
a) wydawanie (udzielanie i cofanie) koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciem nie przekraczającym 20 000 m³,
b) zatwierdzanie projektu prac geologicznych,
c) nakazywanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom wykonującym prace geologiczne,
d) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych i hydrogeologicznych,
e) wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
f) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
j) nakazywanie stosowania obowiązujących przepisów z zakresu prawa geologicznego,
I) prowadzenie sprawozdawczości wynikających z ww. przepisów.Do Wydziału Ochrony Środowiska należy zapewnienie obsługi zadań i kompetencji na szczeblu powiatowym:

1) w zakresie ochrony środowiska, dotyczących w szczególności:
a) powiatowego programu ochrony środowiska (w tym jego sporządzenia, aktualizacji i uzyskania opinii) i raportu z jego wykonania (w tym jego przedstawiania i przekazywania) oraz ich udostępniania,
b) opiniowania projektów gminnych programów ochrony środowiska,
c) opiniowania projektów uchwał w sprawie:
• programów ochrony powietrza,
• planu działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu substancji w powietrzu,
• ograniczeń lub zakazów w eksploatacji instalacji spalania paliw,
d) identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (w tym wstępu na teren, wnioskowania o przekazanie informacji, sporządzania i aktualizacji wykazu, jego przekazywania, przyjmowania zgłoszeń) oraz opiniowania projektu planu ich remediacji,
e) obserwacji ruchów masowych ziemi (terenów zagrożonych i na których występują, w tym prowadzenie rejestru oraz bazy danych), opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym ich zmian) oraz uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego – w ramach organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
f) pomiaru poziomu hałasu i decyzji o jego dopuszczalnym poziomie,
g) ograniczania lub zakazu używania jednostek pływających na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach pływających dla zapewnienia warunków akustycznych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
h) map akustycznych (w tym ich sporządzania, przekazywania i prowadzenia bazy danych — w razie wskazania takich terenów w powiatowym programie ochrony środowiska, jak również przyjmowania fragmentów map od zarządzających drogą, linią kolejową lub lotniskiem),
i) wyznaczania obszarów cichych (w tym ich uzgadniania),
j) programu ochrony środowiska przed hałasem (w tym zapewnienia udziału społeczeństwa, jego przekazywania, prowadzenia bazy danych i udostępniania),
k) ustalania wysokości odszkodowania w razie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną zasobów środowiska,
l) tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla niektórych zakładów i obiektów w związku z oddziaływaniem na środowisko,
m) przyjmowanie wyników pomiarów emisji substancji lub energii z instalacji oraz nakładanie obowiązku ich prowadzenia w wyniku kontroli,
n) wydawania (w tym udzielanie, zmiana, wygaszanie, cofanie, ograniczanie) pozwoleń: zintegrowanych (w tym ich udostępniane), na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza i na wytwarzanie odpadów,
o) przyjmowania zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia a mogą negatywnie oddziaływać na środowisko,
p) ustalania wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji bez pozwolenia, koniecznych dla ochrony środowiska,
q) nakładania obowiązku prowadzenia pomiarów poziomu substancji lub energii w środowisku w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej lub lotniska,
r) udzielania informacji i udostępnianie dokumentów związanych z wydawaniem pozwoleń zintegrowanych na żądanie ministra,
s) emisji gazów cieplarnianych:
— wydawania (w tym udzielania, zmiany, analizy, wygaśnięcia, przekazywania) zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych (w tym planów: monitorowania wielkości emisji i poboru próbek),
— przyjmowania do wiadomości informacji o zmianach (zdolności produkcyjnej, poziomu działalności lub w działalności instalacji),
— raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania (w tym jego przyjmowania, zatwierdzania i przekazywania),
t) kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu (w tym występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko przepisom o ochronie środowiska i występowanie do innych organów o podjęcie odpowiednich działań w wyniku kontroli),
u) zobowiązania prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska do przeglądu ekologicznego,
v) nakładania obowiązków na podmiot korzystający ze środowiska, negatywnie oddziałujący na środowisko,
w) współpracy ze służbami finansowymi co do wpływów i nadwyżek z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
x) finansowania niektórych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (w tym także dotacji celowej, określania zasad jej udzielania, zawierania umów, udzielania i merytorycznego rozliczania dotacji,
y) użytkowania wojewódzkiej bazy informacji o korzystaniu ze środowiska,
z) innych obowiązków starosty jako organu ochrony środowiska;

1a) w zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko, dotyczących w szczególności:
a) wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów (w tym przyjmowania analizy porealizacyjnej oraz nakładania obowiązku monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko),
b) wnioskowania o opinie regionalnej komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko,
c) opiniowanie, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przedsięwzięć kwalifikowanych jako instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego;

2) w zakresie prawa wodnego, dotyczących w szczególności:
a) udostępniania organizatorowi kąpieliska posiadanych informacji do profili wody w kąpielisku (w tym pobierania opłat),
b) przeciwdziałania suszy (w tym przekazywanie danych do planu przeciwdziałania skutkom suszy),
c) wykonywania praw właścicielskich wobec śródlądowych wód płynących powierzonych odrębnymi porozumieniami,
d) porozumień i umów dotyczących inwestycji i utrzymania wód i urządzeń wodnych (dla Skarbu Państwa, jak również spółek wodnych, w tym dotacji, zasad jej udzielania i rozliczania);
e) sprawozdania kierownika nadzoru wodnego z działań podejmowanych na terenie powiatu (w tym przedstawianie radzie powiatu i określanie istotnych problemów gospodarowania wodami),
f) przekazywania danych niezbędnych do planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (w tym ich aktualizacji),
g) przekazywania źródeł danych (rejestrów i zbiorów) do systemu informacyjnego gospodarowania wodami,
h) ustanawiania strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych, za wyjątkiem spraw odszkodowań,
i) zapewnienia ogłoszenia obwieszczeń zawiadamiających o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego,
j) spółek wodnych (w tym zatwierdzania statutów, ustalania świadczeń na ich rzecz, sprawowanie nadzoru i kontroli, przyjmowanie uchwał organów, orzekanie o ich nieważności, rozwiązywanie zarządu, ustanawianie zarządu komisarycznego, rozwiązywanie spółek, wyznaczania likwidatora),
k) innych zadań i kompetencji starosty jako organu właściwego w sprawach gospodarowania wodami, za wyjątkiem spraw dotyczących nieruchomości;

3) w zakresie gospodarki leśnej:
a) sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przypadku nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków,
b) zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,
c) wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
d) wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
e) przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
f) cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna,
g) wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
h) ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
i) zlecanie wykonania planów urządzenia niektórych lasów i inwentaryzacji ich stanu oraz kontrolowanie wykonania zadań z tym związanych,
j) wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
k) ustalenie i przekazywanie ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
l) wstrzymanie ekwiwalentu oraz nakazywania zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadku niewykonania nałożonych zadań lub zniszczenia uprawy leśnej,
m) dokonywanie oceny udatności upraw,
n) dokonywanie przekwalifikowania zalesionego gruntu rolnego na leśny;

3a) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) nakazywanie zalesienia, zadrzewienia lub zakrzewienia gruntów lub założenia trwałych użytków,
b) badania poziomu skażenia gleb i roślin na niektórych gruntach (w tym obciążanie ich kosztami),
c) decyzje w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów (w tym ich wydawanie, zasięganie opinii i przyjmowanie informacji o zmianach),
d) rekultywacja gruntów na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej, zdewastowanych lub zdegradowanych przez nieustalone osoby, w wyniku klęsk żywiołowych lub ruchów masowych ziemi,
e) kontrola wykonania ustawy o tej ochronie;

5) w zakresie rybactwa śródlądowego:
a) wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
b) wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
c) wydawanie zezwoleń, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień na ustawianie rybackich narzędzi połowowych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
d) rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
e) aktualizacja regulaminu społecznej straży rybackiej;

5a) w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych — sprawy usuwania statków lub innych obiektów pływających, w tym strzeżonego portu lub przystani;

6) w zakresie ochrony przyrody:
a) popularyzacja ochrony przyrody,
b) opiniowanie zamierzenia utworzenia parku narodowego,
c) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
d) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
e) prowadzenie rejestrów zwierząt oraz ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
f) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, w stosunku do nieruchomości będących własnością gminy;

7) w zakresie prawa łowieckiego:
a) wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia jej ciała,
b) wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
c) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich oraz rozliczanie otrzymanego czynszu,
d) wydawanie decyzji dotyczącej odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
w zakresie postępowania z odpadami:
a) wydawanie z urzędu decyzji nakładającej obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków na wytwórcę tych odpadów,
b) wydawanie (udzielanie i cofanie) zezwoleń na zbieranie oraz przetwarzanie odpadów,
q) użytkowanie przez starostę wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzonej przez marszałka województwa,
r) użytkowanie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),

8) w zakresie geologii:
a) wydawanie (udzielanie i cofanie) koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciem nie przekraczającym 20 000 m³,
b) zatwierdzanie projektu prac geologicznych,
c) nakazywanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom wykonującym prace geologiczne,
d) zatwierdzanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych i hydrogeologicznych,
e) wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
f) uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
j) nakazywanie stosowania obowiązujących przepisów z zakresu prawa geologicznego,
I) prowadzenie sprawozdawczości wynikających z ww. przepisów.

Wnioski do pobrania:

http://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/wydzial-ochrony-srodowiska/

 

Ilość odwiedzin: 3338
Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:17:50
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:17:50
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-03 14:14:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner