logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
      minus Wydział Dróg
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do podstawowych zadań Wydziału Kultury i Sportu należy prowadzenie następujących spraw:
 

w zakresie kultury – sprawy:

 -mecenatu nad działalnością kulturalną (wspieranie i promocja twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, jak również wspieranie finansowe realizacji zadań związanych z polityką kulturalną powiatu), zwłaszcza najważniejszych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych w powiecie o uznanym dorobku i poziomie mery-torycznym,
 -ustanawiania i przyznawania (w tym określania warunków, trybu i odpowiednio wysokości):
 nagród (za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury),
 stypendiów (osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami),

 -organizowania działalności kulturalnej poprzez powiatowe instytucje kultury (w tym sprawy ich tworzenia, przekształcenia, podziału, likwidacji, powierzenia i przekazania; pełnienia roli organizatora lub współorganizatora; statutu i regulaminu organizacyjnego; dotacji; rejestrów instytucji kultury i wykazów obiektów prowa-dzących działalność kulturalną itp.), w tym:
 -muzea (w tym sprawy zapewnienia środków potrzebnych do utrzymania i rozwoju; bezpieczeństwa zgromadzonych zbiorów; nadzoru nad muzeum; wykazu muzeów; statutu muzeum; rady muzeum itp.),
 -biblioteki (w tym sprawy tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji, powierzenia, nadania statutu itp.),
 w zakresie zabytków:

 -sprawy powiatowego konserwatora zabytków z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków powierzone przez wojewodę odrębnym porozumieniem,
 
 -sporządzanie powiatowego programu opieki nad zabytkami,

 -sprawy dotacji powiatu na prace konserwatorskie, restaurator-skie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (określania zasad, przyznawania, wykazu udzielonych dotacji oraz wzajemnej informacji o udzielonych dotacjach);

 -w zakresie w zakresie kultury fizycznej (w tym sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej):

 -realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,

 -prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,

 -nadzorowanie realizacji budżetu z zakresu kultury fizycznej,

-tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez uchwałę o finansowaniu wska-zanego celu z zakresu sportu, oraz dotacje dla klubów sportowych,

 -obsługa (w tym tworzenie i powoływanie) rady sportu,

 -ustanawianie (w tym zasad, trybu i wysokości) i przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień (za wyniki sportowe, dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) albo wnioskowanie o ich przyznanie przez ministra,

 -w zakresie informacji i współpracy:

 -wprowadzanie materiałów na stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej, stronę internetową oraz strony w mediach społecznościowych, otrzymanych z komórek i jednostek lub ich przygotowanie i obróbka (tekstowa, audiowizualna), także do zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, informatorów i innych wydawnictw,
 -dokumentowanie udziału przedstawicieli powiatu w ważnych wydarzeniach medialnych (kronikarskie, audiowizualne),
 przygotowanie raportu o stanie powiatu i koordynacja zbierania niezbędnych źródeł do raportu;

 -koordynacja udzielania informacji mediom (prasie, radiu, telewizji, mediom internetowym), w tym stałych umownych łamów (pasm) oraz opracowywanie przemówień,
 -koordynacja partnerstwa z samorządem w kraju i za granicą, przewoźnikami transportu zbiorowego, organizacjami turystycznymi,

 -organizacja święta powiatu oraz stoisk powiatu na innych wydarzeniach,
 -sprawy udzielania patronatu,

 -sprawy ustanawiania i nadawania odznak, orderów i odznaczeń przez powiat,
 -sprawy wniosków o użycie herbu lub flagi oraz monitorowanie przestrzegania zasad ich używania;
 -obsługa zadań i kompetencji dotyczących kombatantów i osób represjonowanych określonych w przepisach odrębnych.

https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/wydzial-kultury-i-sportu/

Ilość odwiedzin: 3234
Nazwa dokumentu: Wydział Kultury i Sportu
Podmiot udostępniający: Wydział Kultury i Sportu
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Stanowska Starszy Inspektor Wydział Kultury i Sportu
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Stanowska Starszy Inspektor Wydział Kultury i Sportu
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-07 12:28:44
Data udostępnienia informacji: 2010-05-07 12:28:44
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-03 14:13:16

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner