logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
      minus Wydział Dróg
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wydział Organizacyjno-Prawny
 
Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjno-Prawnego należy prowadzenie następujących spraw:
 
1) w zakresie obsługi Zarządu i Starosty:
 
a) obsługa posiedzeń Zarządu,
b) koordynowanie prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
c) prowadzenie sekretariatu Starosty, Wicestarosty i Sekretarza,
d) zbieranie i opracowywanie materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
e) przygotowywanie na każdą sesję informacji dotyczącej realizacji uchwał Rady;
 
2) w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
 
a) opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego i regulaminu pracy Starostwa oraz ich zmian,
b) opracowywanie projektów aktów prawnych Zarządu i Starosty oraz kontrola ich realizacji,
c) inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa,
d) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i  jednolitego rzeczowego wykazu akt,
e) prowadzenie rejestru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty,
f)   prowadzenie rejestru spraw powierzonych innym jednostkom;
 
3) w zakresie kontroli:
 
a) kontrola realizacji aktów prawnych Zarządu i Starosty,
b) kontrola realizacji przez wydziały wniosków pokontrolnych,
c) analiza materiałów pokontrolnych i opracowywanie wniosków w celu eliminacji uchybień i polepszenia efektywności działania Starostwa;
 
4) w zakresie skarg i wniosków:
 
a) przyjmowanie, rejestrowanie i załatwianie skarg i wniosków,
b) sporządzanie okresowej analizy załatwiania skarg i wniosków;
 
5) w zakresie spraw kadrowych:
 
a) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z uchwalanych przez Zarząd regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu,
b) prowadzenie akt osobowych pracowników Starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu i kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
c) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu, legitymacji służbowych i prowadzenie stosownych rejestrów,
d) prowadzenie i dokumentowanie spraw dotyczących nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, przebiegu pracy, rent i emerytur, jubileuszy oraz odznaczeń,
e) koordynowanie szkoleń, dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,
f)   nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania w Starostwie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
g) sporządzanie sprawozdań statystycznych,
h) gospodarka funduszem płac,
i)   prowadzenie zakładowej działalności socjalnej wynikającej z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
j)   przyjmowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania,
k) przygotowywanie dokumentów dotyczących postępowania kwalifikacyjnego na wolne stanowiska urzędnicze,
l)   współdziałanie z Naczelnikami Wydziałów w zakresie przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Starostwa zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych;
 
6) w zakresie spraw administracyjnych:
 
a) opracowywanie i realizowanie planów finansowych w części dotyczącej wydatków rzeczowych i osobowych Starostwa,
b) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i stempli Starostwa oraz pieczęci urzędowych dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
c) prowadzenie archiwum Starostwa i Powiatu,
d) wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa;
 
7) w zakresie informatyzacji:
 
a) koordynacja działań z zakresu informatyki w Starostwie,
b) opracowywanie planów dotyczących informatyzacji planów w Starostwie,
c) zabezpieczanie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej,
d) zabezpieczenie przestrzegania prawa autorskiego i ochrony danych osobowych przy użyciu oprogramowania informatycznego w Starostwie,
e) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Starostwa,
f)   pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa w zakresie informatyzacji;
 
8) w zakresie spraw obywatelskich:
 
a)   podejmowanie wraz z innymi organami skoordynowanych przedsięwzięć w celu zabezpieczenia imprez masowych,
b)   przygotowywanie projektów zakazu przeprowadzenia imprez masowych w  przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego przed planowanymi imprezami masowymi,
c)   udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych na terenie Powiatu lub jego części obejmującej więcej niż jedną gminę,
d)   przyjmowanie informacji o wyniku zbiórek i sposobie użytkowania zebranych ofiar oraz cofanie już wydanych zezwoleń na zbiórki publiczne,
e)   wydawanie decyzji o przyznaniu pomocy finansowej ze środków budżetu państwa repatriantom z terenów azjatyckich byłego ZSRR na częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem i adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlania się,
f)    wydawanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy finansowej z  budżetu państwa repatriantom spoza terenów azjatyckich byłego ZSRR na  częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego,
g)   wypłata równowartości udzielonej pomocy repatriantom przez Prezesa Urzędu do  Spraw Repatriacji i Cudzoziemców oraz przez Starostę,
h)   świadczenie pomocy w przygotowywaniu udokumentowanych wniosków o  przyznanie w drodze wyjątku emerytur i rent,
i)    występowanie z wnioskiem o przedłużenie lub skrócenie prawa do renty szkoleniowej,
j)    nadzorowanie działalności stowarzyszeń, w tym także ich jednostek terenowych, innych niż stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
k)   wypowiadanie się w sprawie wniosku o rejestrację stowarzyszeń,
l)    przygotowywanie dokumentów związanych z wykonywaniem uprawnień Starosty w stosunku do fundacji, określonych w art. 12 – art. 15a ustawy o fundacjach;
 
9) w zakresie mienia Starostwa:
 
a) administrowanie budynkami Starostwa oraz finansowanie kosztów ich utrzymania,
b) zabezpieczanie przestrzegania przepisów dotyczących porządku bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
c) gospodarowanie środkami rzeczowymi oraz zabezpieczanie mienia Starostwa, w tym monitoring budynku Starostwa,
d) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego oraz materiałów i pomocy biurowych,
e) konserwacja wyposażenia Starostwa,
f)  gospodarowanie taborem samochodowym,
g) wdrażanie postępu technicznego w pracy Starostwa,
h) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów,
i)   przechowywanie rzeczy znalezionych, poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru, a także zbywanie i likwidacja tych rzeczy;
 
10) w zakresie zamówień publicznych:
 
a) przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań w sprawach zamówień publicznych,
b) archiwizacja dokumentacji przetargowej,
c) obsługa administracyjna komisji ds. zamówień publicznych,
d) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, odwołań i protestów,
e) przygotowywanie wystąpień Starosty do Urzędu Zamówień Publicznych,
 
 
f)  przygotowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zarządzeń Starosty w sprawach zamówień publicznych.
 
 

Nazwa dokumentu: Wydział Organizacyjno - Prawny
Podmiot udostępniający: Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-07 11:28:13
Data udostępnienia informacji: 2010-05-07 11:28:13
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-07 11:32:13

Wersja do wydruku...

corner   corner