logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
      minus Wydział Dróg
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do Stanowiska ds. Zdrowia należy zapewnianie wykonywania i obsługa zadań i kompetencji z zakresu promocji i ochrony zdrowia, a w szczególności w zakresie:

1) przepisów o działalności leczniczej, w tym również w ramach podmiotu tworzącego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, a w szczególności z zakresu:
a) nadzoru, w tym kontroli,
b) rady społecznej (jej powołania, odwołania, posiedzeń, rekompensaty, odwołań),
c) zatrudniania kierownika (w tym zgody na inne zatrudnienie) i procedury konkursowej,
d) organizacji i nadawania (w tym zmiany) statutu,
e) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz kadrowej,  lokalowej i sprzętowej, w tym restrukturyzacji, modernizacji, inwestycji i remontów,
f) tworzenia, połączenia, przekazania, likwidacji, programu naprawczego i przekształceń,
g) wnoszenia i przekazywania majątku do innych podmiotów oraz zasad zbycia i udostępniania aktywów trwałych,
h) zmiany wierzyciela,
i) nakładania obowiązku wykonania określonego zadania;

2) przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez zapewnianie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat, a w szczególności z zakresu:
a) opracowywania i realizacji oraz oceny efektów programów polityki zdrowotnej,
b) inicjowania, wspomagania i monitorowania w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej,
c) pobudzania działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia,
d) podejmowania innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych, a zwłaszcza prowadzenie na stronie internetowej starostwa (powiatu) informatora o służbie zdrowia (zwłaszcza ambulatoryjnej i aptekach) dla mieszkańców powiatu;
 przepisów o zdrowiu publicznym, a w szczególności z zakresu:
a) współdziałania i współpracy przy wykonywaniu zadań z zakresu zdrowia publicznego z innymi organami i jednostkami, a zwłaszcza Narodowego Programu Zdrowia,
b) informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego;

3a) przepisów o zdrowiu psychicznym, a w szczególności z zakresu:
a) prowadzenia działań określonych w Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego, w tym:
• przesyłanie rocznych sprawozdań z wykonania zadań z niego wynikających,
• zapewnianie, monitorowanie i sprawozdawczość z osiągania celów wyznaczonych powiatowi,
b) zapewnienia przyjęcia do domu pomocy społecznej osób określonych w przepisach o zdrowiu psychicznym;

3b) podejmowania działań mających na celu ochronę zdrowia społeczeństwa przed następstwami korzystania z solarium, a w szczególności:
a) upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwości korzystania z solarium, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
b) minimalizowanie negatywnych następstw korzystania z solarium;
c) leczenie osób uzależnionych od solarium;
d) profilaktykę nowotworów skóry, w szczególności czerniaka złośliwego;

3c) przepisów o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, leczenia odwykowego i izb wytrzeźwień;

3d) przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych29,

4) przepisów o ratownictwie medycznym, a w szczególności z zakresu opiniowania i przygotowania danych do wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

5) przepisów sanitarnych, a w szczególności w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu, informacji państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wniosków z nią związanych;

6) współdziałania z i wspomagania innych komórek i jednostek na potrzeby związane z zarządzaniem kryzysowym, klęską żywiołową, epidemią, uzależnieniami lub innym zbiorowym zagrożeniem zdrowia lub życia;

7) przepisów prawa farmaceutycznego o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych;

8) przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a w szczególności w zakresie:
a) sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy w celu ich pochowania,
b) powołania osoby stwierdzającej zgon i jego przyczynę w drodze oględzin,
c) przekazania niepochowanych zwłok do celów naukowych,
d) przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych,
e) nadzoru nad przestrzeganiem tych przepisów.

Załączniki do pobrania: 2017-04-24 12:02:42 - INFORMATOR 2017 (2.75 MB)
2017-12-29 15:03:09 - Dyżury Aptek 2018 (157.81 kB)

Nazwa dokumentu: Stanowisko ds. Zdrowia
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg- Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno- Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg- Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno- Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2017-02-20 07:51:42
Data udostępnienia informacji: 2017-02-20 07:51:42
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 11:17:30

Wersja do wydruku...

corner   corner