logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
      minus Wydział Dróg
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie następujących spraw:
1) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii:

a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
— prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
— prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
— prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
— tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
— tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
— dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), 
— tworzenie i udostępnianie map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
— tworzenie i udostępnianie map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,
b) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
c) zakładanie osnów szczegółowych,
d) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
f) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w tym w szczególności:
— uzgadnianie z wykonawcą prac listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
— weryfikowanie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii,
— wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów w przypadku nie uwzględnienia stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dot. negatywnego wyniku weryfikacji tych zbiorów danych lub materiałów, 
— uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych,
g) wydawanie decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są wykorzystywane wyłącznie przez władającego siecią uzbrojenia terenu i są położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym;

2) realizacja innych zadań z zakresu administracji rządowej:
a)	składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis do księgi w sprawach wynikających z dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska,
b)	orzekanie o nadaniu gospodarstw w sprawach dotyczących dekretu z dnia 6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz prowadzenie wszystkich pozostałych postępowań wynikających z tego dekretu,
c)	poświadczanie nabycia prawa własności gospodarstwa rolnego, ustalanie granic oraz składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, zmiana obszaru nadanego gospodarstwa w sprawach dotyczących dekretu z dnia 6 września 1951 r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstwa chłopskich na obszarze Ziem Odzyskanych,
d)	orzekanie o nadaniu własności nieruchomości w trybie przepisów dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym,
e)	orzekanie o wyłączeniu spod nadania nieruchomości położonych na terenie gmin,
f)	orzekanie o nadaniu nieruchomości w trybie dekretu z dnia 29 maja 1957 r. o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na obszarze Ziem Odzyskanych i na terenach byłego Wolnego Miasta Gdańska,
g)	wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa według przepisów kodeksu cywilnego,
h)	prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, ustalaniem odszkodowania oraz zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,
i)	wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia prawa własności nieruchomości bądź innego prawa rzeczowego na nieruchomości i ustalanie związanych z tym odszkodowań,

j)	gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
–	orzekanie w sprawach dotyczących zarządu i opłat za zarząd,
–	sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i użyczenie, 
–	ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
–	przekazywanie nieodpłatnie w drodze umowy gruntów Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego,
–	wyrażanie zgody na zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów i prawa własności budynków przez osoby prawne,
–	prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i gospodarowanie tym zasobem,
–	wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

k)	orzekanie o przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,
l)	wydawanie decyzji na wniosek strony, której przysługuje prawo do użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu, w sprawie przyznania nieodpłatnego własności tej działki,
m)	wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej,
n)	naliczanie opłat związanych z naruszeniem ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
u)	sprawozdawczość z powierzonego komórce zakresu przepisów o ochronie gruntów rolnych,
w)	udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
y)	gospodarowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań komórki z zakresu administracji rządowej,
z)	przekazywanie w zarząd organów wojskowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
za)	przejmowanie od organów wojskowych nieruchomości zbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
zb)	prowadzenie scalania i wymian gruntów rolnych,

zc)	z zakresu prawa wodnego:
— gospodarowanie nieruchomościami związanymi z gospodarką wodną stanowiącymi własność Skarbu Państwa, chyba że należy to do innych organów lub powierzono je innym jednostkom,
— odszkodowań związanych z ustanowieniem strefy ochronnej urządzeń pomiarowych służb państwowych,

zd)	z zakresu Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN) dotyczące w szczególności:
— wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, którymi gospodaruje starosta (w tym jego prowadzenia, przekazywania, usuwania niezgodności i uzupełniania, oznaczania nieruchomości, których przekazanie do KZN byłoby utrudnieniem lub niezasadne) aż do czasu ich przejęcia przez KZN,
— przekazywania i nabywania nieruchomościami do i z KZN,
— spółek KZN i powiatu,
— udostępniania danych do KZN,

ze)	z zakresu nabycia przez Skarb Państwa i zagospodarowania nieruchomości podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo z wcześniejszych rejestrów sądowych i niewpisanych do KRS;

3) realizacja zadań własnych powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami powiatu, a w szczególności:

a)	orzekanie w sprawach dotyczących zarządu i opłat za zarząd,
b)	sprzedaż nieruchomości powiatu, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i użyczenie,
c)	ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
d)	przekazywanie nieodpłatnie w drodze umowy gruntów powiatu jednostkom samorządu terytorialnego lub Skarbowi Państwa,
e)	prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości powiatu i gospodarowanie tym zasobem,
f)	oddawanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów powiatu, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne i kościelne,
g)	nieodpłatne przekazywanie różnym kościołom gruntów powiatu niezbędnych do sprawowania kultu religijnego lub działalności kościelnych osób prawnych w zakresie charytatywno-opiekuńczym lub oświatowo-wychowawczym,
h)	żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości powiatu przez cudzoziemca,
i)	przejmowanie nieodpłatne mienia zbędnego Polskich Kolei Państwowych.

https://brzeg-powiat.pl/powiat-brzeski/wydzial-geodezji-i-gospodarki-nieruchomosciami/

Ilość odwiedzin: 4513
Nazwa dokumentu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno-Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg Zastępca Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:43:18
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:43:18
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-03 14:15:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner