logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 
Do podstawowych zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy prowadzenie następujących spraw:
 
1) w zakresie ochrony środowiska:
 
a)    nakładanie na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadzenia dodatkowych pomiarów stężeń substancji w powietrzu,
b)  ustalanie rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych                    do wprowadzenia do powietrza dla instalacji,
c)    nakładanie innych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrz,
d)  przechowywanie danych o rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających w publicznie dostępnym rejestrze,
e)    sprawdzanie pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych z instalacji zakładów zobowiązanych do ich wykonywania,
f)    opiniowanie wspólnego wniosku z wojewodą w zakresie alarmowych poziomów stężeń i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza,
g)    oceny warunków akustycznych, określanie dopuszczalnego poziomu hałasu,
h)    uzgadnianie i opiniowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko oraz nakładać obowiązek sporządzania i przedłożenia przeglądu ekologicznego — w zakresie kompetencji Starosty,
i)     ustalanie dla jednostek organizacyjnych i osób fizycznych obowiązku usuwania przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenie środowiska do stanu właściwego. W razie braku możliwości wykonania tego obowiązku ustala się wysokość kwoty pieniężnej na rzecz Narodowego, Wojewódzkiego i  Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska,
j)    występowanie do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o podjęcie działań   będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli Starosta stwierdzi naruszenie przepisów o ochronie środowiska,
k)  obsługa merytoryczna Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej,
l)     sporządzanie rocznych planów przychodów i rozchodów będących podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
m)  kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,
n)    zapewnianie udziału społeczeństwa w sprawach dotyczących ochrony środowiska,
o)  udzielanie pomocy organizacjom społecznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska,
p)  sporządzanie map akustycznych,
r)    przyjmowanie zgłoszeń instalacji nie wymagających pozwolenia,
s)    wydawania pozwoleń:
a) zintegrowanego,
b) na wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza,
c) na emitowanie hałasu do środowiska,
t)    w wypadku przekroczenia standardów jakości gleby lub ziemi — nakładania obowiązku prowadzenia pomiarów,
u)    przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
w)   egzekwowanie obowiązków wynikających z pozwoleń na wprowadzanie do  środowiska substancji lub energii oraz z przepisów z zakresu ochrony środowiska,
y)    ustalanie w drodze decyzji wymagań w zakresie ochrony środowiska dotyczących eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
z)    przygotowywanie raportów z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami,
za) aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska i powiatowego Planu Gospodarki Odpadami,
zb) opiniowanie gminnych Programów Ochrony Środowiska i gminnych Planów Gospodarki Odpadami oraz zmian do nich,
zc) opiniowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz zmian do nich,
zd) opiniowanie pod względem ochrony środowiska zgodności z dokumentami kierunkowymi Powiatu przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Funduszy Strukturalnych;
 
2) w zakresie prawa wodnego:
 
a)    ustalanie linii brzegowej dla wód innych niż żeglowne i wody morskie,
b)   przyznawanie odszkodowania dla właściciela gruntów za zajęcie tych gruntów przez wody stanowiące własność Państwa,
c)    przygotowanie dla Rady dokumentacji dotyczącej innego niż określone w ustawie Prawo Wodne, powszechnego korzystania z wód,
d)   nakazywanie usunięcia drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości 3 m od stopy wału,
e)    opiniowanie projektu warunków korzystania z wód dorzecza,
f)    wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na eksploatację urządzeń wodnych, służących do ujmowania wody podziemnej oraz urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem,
g)    wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na korzystanie z wody za pomocą urządzeń do jej piętrzenia, na pobór wód podziemnych, na wspólne korzystanie z wody przez kilka zakładów, na szczególne korzystanie z wód,
h)    rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydanymi pozwoleniami wodnoprawnymi,
i)     ustalanie stref ochronnych — bezpośrednich ujęć wody,
j)    uzgadnianie lokalizacji oraz warunków realizacji inwestycji obejmującej urządzenia wodne oraz wydawanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tych urządzeń,
k)   zatwierdzanie statutu spółki wodnej, sprawowanie kontroli nad działalnością spółki wodnej oraz rozwiązywania spółki wodnej,
l)     prowadzenie działań kontrolnych w zakresie gospodarki wodnej, melioryzacji i gospodarki rybackiej,
m)   kontrolowanie realizacji wydanych decyzji;
 
3) w zakresie gospodarki leśnej:
 
a)    sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa                 i w przypadku nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków,
b)   zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i  ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu zagrażającym trwałości tych lasów,
c)    wydawanie na wniosek właściciela lasu decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
d)   wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, w stosunku do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
e)    przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
f)    cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna,
g)    wydawanie decyzji o uznaniu lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru, w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
h)    ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
i)     zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych oraz kontrolowanie wykonania zadań określonych w tych planach,
j)    wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodne z planem urządzenia lasu,          w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu,
k)   ustalenie i przekazywanie ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej,
l)     wstrzymanie ekwiwalentu oraz nakazywania zwrotu pobranego ekwiwalentu w przypadku niewykonania nałożonych zadań lub zniszczenia uprawy leśnej,
m)   dokonywanie oceny udatności upraw,
n)    dokonywanie przekwalifikowania zalesionego gruntu rolnego na leśny;
 
4) w zakresie rolnictwa:
 
a)    wydawanie decyzji o dopuszczeniu reproduktora do rozrodu naturalnego,
b)   nadzór nad przestrzeganiem ustawy o substancjach trujących w odniesieniu do samorządowych jednostek organizacyjnych, które zwolnione są z tego obowiązku;
 
5) w zakresie rybactwa śródlądowego:
 
a)    wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego,
b)   wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądowych wód żeglownych,
c)    wydawanie zezwoleń, po uzyskaniu wymaganych uzgodnień na ustawianie rybackich narzędzi połowowych na szlaku żeglownym lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie,
d)   rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb,
e)    aktualizacja regulaminu Społecznej Straży Rybackiej;
 
6) w zakresie ochrony przyrody:
 
a)    popularyzacja ochrony przyrody,
b)   opiniowanie zamierzenia utworzenia parku narodowego,
c)    sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
d)   kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
e)    prowadzenie rejestrów zwierząt oraz ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną,
f)    wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, w stosunku do nieruchomości będących własnością gminy;
 
 
7) w zakresie prawa łowieckiego:
 
a)    wydawanie zezwoleń w szczególnych przypadkach na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
b)   wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowlę lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
c)    wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich,
d)   wydawanie decyzji dotyczącej odłowu lub odstrzału redukcyjnego zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej;
 
8) w zakresie postępowania z odpadami:
 
a)    wydawanie z urzędu decyzji nakładającej obowiązki dotyczące gospodarowania odpadami z wypadków na wytwórcę tych odpadów,
b)   wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
c)    wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
d)   wydawanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
e)    wydawanie z urzędu decyzji o wstrzymaniu działalności wytwórcy odpadów w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
f)    przyjmowanie i przekazywanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
g)    wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji do złożonej informacji o wytwarzanych odpadach,
h)    wydawanie decyzji zobowiązujących wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
i)     wydawanie decyzji o wstrzymaniu działalności wytwórcy odpadów w zakresie przedłożonej informacji o wytwarzanych odpadach,
j)    wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
k)   wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów,
l)     wydawanie decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
m)   wydawanie decyzji wstrzymującej działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, zbierania lub transportu odpadów,
n)    wydawanie decyzji cofających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu punkt zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji,
o)   prowadzenie rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów i przekazywanie co roku łącznego zestawienia rejestrów Marszałkowi Województwa,
p)   skreślanie w drodze decyzji z rejestrów posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązków uzyskiwania zezwoleń,
r)    użytkowanie przez Starostę wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami, prowadzonej przez Marszałka Województwa,
s)    wydawanie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów, będącego w kompetencji Starosty,
t)    wydawanie decyzji odmawiającej zatwierdzenia instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
u)    wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów na rzecz innej osoby przyjmującej wszystkie warunki zawarte w decyzji,
w)   wydawanie decyzji o zgodzie na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części,
y)    określenie dodatkowych warunków związanych z gospodarką odpadami;
 
9) w zakresie geologii:
 
a)    wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciem nie przekraczającym 20000 m3,
b)   zatwierdzanie projektu prac geologicznych,
 
 
 
c)    nakazywanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom wykonującym prace geologiczne,
d)   przyjmowanie dokumentacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych i  hydrogeologicznych,
e)    wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
f)    uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
g)    zatwierdzanie planu ruchu zakładu górniczego,
h)    nakazywanie przeprowadzenia pomiarów oraz sporządzenia albo uzupełnienia dokumentacji na koszt przedsiębiorcy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie prowadzi aktualnej dokumentacji mierniczo-geologicznej,
i)     sprawowanie nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo-geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu,
j)    nakazywanie stosowania obowiązujących przepisów z zakresu prawa geologicznego,
k)   nakazywanie właścicielowi ze względu na ochronę gleb przed erozją zalesienia, zadrzewienia czy zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych,
l)     prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami poziomu skażenia gleb i roślin w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 3 luty 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wydział Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: Wydział Rozwoju i Promocji
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:17:50
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:17:50
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-18 08:38:54

Wersja do wydruku...

corner   corner