logo
Wersja dla niedowidzących
  WERSJE NIEAKTUALNE I ARCHIWALNE
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
minus Wybory
   minus Wybory 2014
      minus Uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
      minus Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
      minus WYNIKI WYBORÓW
   minus Wybory 2018
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
minus Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Ubezpieczenie komunikacyjne Powiatu Brzeskiego"
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIAT BRZESKI > Wybory > Wybory 2014

Spis dokumentów:
1. Uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
Uchwała Rady Powiatu Brzeskiego w spr. okręgów wyborczych powiatu
2. Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
3. WYNIKI WYBORÓW

odpowiedzialność za aktualność i treść podlinkowanych zasobów ponoszą administratorzy tamtych serwisów

 

**************

PODSTAWOWE INFORMACJE:

*     urzędnik wyborczy – pełnomocnik wyborczy Starosty: Maciej Róg, tel. 77 444 79 32, prawnik@brzeg-powiat.pl, Brzeg, ul. Robotnicza 20, pok. 102 (pn.-pt. 07:15—15:15)

*     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu, ul. Robotnicza 20, pok. 402 (sala konferencyjna, III piętro), tel. 77 444 79 31 (tylko w czasie dyżurów i posiedzeń)

*     Krajowe Biuro Wyborcze (Delegatura w Opolu, dyrektor Rafał Tkacz) i Komisarz Wyborczy w Opolu I (Jarosław Benedyk): opole.pkw.gov.pl

*     Państwowa Komisja Wyborcza: pkw.gov.pl

*     Kodeks wyborczy

*     kalendarz wyborczy

*     okręgi wyborcze powiatu

*     obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Brzeskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

**************

POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W BRZEGU:

1.     Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 19 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych, w skład Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu powołani zostali:

1)    Iwona Twardzik;

2)    Magdalena Maria Cisek

3)    Joanna Maria Jackowiak

4)    Wiesława Jurasz

5)    Adrian Damian Kreska

6)    Lidia Helena Milewska

7)    Andrzej Pawliński

8)    Henryk Stanisław Pilecki

9)    Helena Józefa Pyrek

2.     Przewodniczącym Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu jest pani Iwona Twardzik (art. 178 § 6 Kodeksu wyborczego).

3.     Zastępcą Przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu na pierwszym posiedzeniu komisji 23.09.2014 został wybrany pan Henryk Pilecki.

4.     Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu ma siedzibę w budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 20 w sali konferencyjnej na III (ostatnim) piętrze (sala 402), tel. 77 444 79 31 (czynny tylko w godzinach dyżurów).

5.     Z dniami i godzinami posiedzeń i dyżurów komisji można zapoznać się:

a)    kontaktując się z osobami określonymi w pkt 1—3 lub urzędnikiem wyborczym; albo

b)    na drzwiach siedziby komisji.

Komisja zbiera się na posiedzeniach lub wyznaczeni jej członkowie pełnią dyżury w siedzibie komisji w razie zaistnienia takich potrzeb. W szczególności komisja planuje odpowiednio dyżury lub posiedzenia:

è 29.09.2014 (poniedziałek) w godz. 1730-1830(*),

è 01.10.2014 (środa) w godz. 1730-1830(*),

è 03.10.2014 (piątek) w godz. 1630-1830(*),

è 06.10.2014 (poniedziałek) w godz. 1630-1830(*),

è 07.10.2014 (wtorek) w godz. 1630-2400,

è 15.11.2014 (sobota, przeddzień wyborów) w godz. 13—14;

è 16.11.2014 (niedziela, dzień wyborów) w godz. 7—21, a potem od godz. 21 aż do ustalenia i przyjęcia wyników wyborów w powiecie przez właściwe organy wyborcze.

 

Starosta Powiatu Brzeskiego zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze powiatu (art. 155 § 1 Kodeksu wyborczego) oraz obsługę administracyjną tej komisji (art. 181 Kodeksu wyborczego)

 

zadania (zakres działania) i kompetencje (uprawnienia i obowiązki) Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu:

*     rejestrowanie kandydatów na radnych (art. 180 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego)

*     zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości (art. 180 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego)

*     zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym (art. 180 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego)

*     rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych (art. 180 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego)

*     ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie (art. 180 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego)

*     przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu (art. 180 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego)

*     wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie lub zleconych przez komisarza wyborczego (art. 180 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego) oraz czynności określonych w regulaminie komisji (uchwała PKW z 25.08.2014)

*     jest to terytorialna komisja wyborcza (TKW) – niestały organ wyborczy na czas wyborów (art. 152 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego)

*     posiedzenia i dyżury przewidywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez komisję (na pierwszym posiedzeniu lub zmienionym później, z uwzględnieniem odrębnych wymagań) m.in.: przez kilka dni na przyjmowanie zgłoszeń i rejestrowanie list kandydatów (do 07.10.2014); na ustalenia dotyczące obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów (które musi być rozplakatowane do 27.10.2014, ale podpisane i oddane do druku wcześniej); na ustalenia dotyczące kart do głosowania (które w głosowaniu korespondencyjnym muszą być doręczone do urzędów gmin do 04.11.2014, zgodnie z pkt 47 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. druku i przechowywania kart, ale sprawdzone i oddane do druku wcześniej); w dniu głosowania (16.11.2014 w godz. 7—21, a potem aż do potwierdzenia przyjęcia prawidłowo sporządzonych protokołów przez właściwego komisarza wyborczego i wojewódzką komisję wyborczą)

 

wymagania na członków TKW:

*     stałe zamieszkanie na terenie powiatu brzeskiego (§ 5 ust. 1 pkt 2 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów, OR.500.6.2014)

*     posiadanie prawa do wybierania (§ 5 ust. 3 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów), tj.

*     obywatelstwo polskie (§ 5 ust. 3 pkt 1 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),

*     ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów (§ 5 ust. 3 pkt 2 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),

*     brak pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu (§ 5 ust. 3 pkt 3 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),

*     brak pozbawienia praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu (§ 5 ust. 3 pkt 4 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),

*     brak ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu (§ 5 ust. 3 pkt 5 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów);

*     wpisanie do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na terenie powiatu (§ 5 ust. 4 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów)

*     można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej (art. 153 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego)

*     nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania (art. 153 § 1 zdanie drugie Kodeksu wyborczego)

*     członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów oraz list kandydatów (art. 153 § 3 Kodeksu wyborczego)

 

podstawy prawne działania:

*     art. 152—154, 156, 178—181 Kodeksu wyborczego

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 783) OR.500.6.2014

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wy (M.P. poz. 789)  OR.500.5.2014

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 651) OR.500.4.2014

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 686)  OR.500.4.2014

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. poz. 878)

 

**************

URZĘDNIK WYBORCZY – PEŁNOMOCNIK WYBORCZY STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO

Maciej Róg

tel. 77 444 79 32

email: prawnik@brzeg-powiat.pl

Brzeg, ul. Robotnicza 20, pok. 102

w godzinach pracy Starostwa (pn.-pt. 7:15-15:15); w czasie dyżurów Powiatowej Komisji Wyborczej — telefon i sala jak podano przy komisji

 

podstawy prawne działania:

*     art. 181 Kodeksu wyborczego

*     zarządzenie Nr 63/2011 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie urzędnika wyborczego

*     porozumienie OR.031.53.2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zasad współdziałania pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Starostę Powiatu Brzeskiego, z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie, zawarte z Dyrektorem Delegatury KBW w Opolu

 

wykaz urzędników wyborczych w województwie opolskim

 

urzędnik wyborczy lub inne osoby mogą być powołane w skład inspekcji Komisarza Wyborczego w Opolu I (art. 155 Kodeksu wyborczego)

**************

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO (KBW) W OPOLU

Dyrektor Rafał Tkacz

Komisarz Wyborczy w Opolu I Jarosław Benedyk

http://opole.pkw.gov.pl/

 

telefony i adresy do KBW Opole i Komisarza

 

ogólna informacja o wyborach: KBW, PKW

 

komunikaty komisarzy wyborczych

 

jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej: KBW / PKW

 

stan rejestru wyborców na 30.06.2014

 

**************

TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH:

*     art. 84 i nn. Kodeksu wyborczego

*     informacja PKW

*     aplikacja http://ext.kbw.gov.pl/smd2014/komitety/index.php

*     wykaz zawiadomień złożonych komisarzowi

*     wykaz zawiadomień złożonych PKW

*     informacja o adresach stron internetowych komitetów zgłoszonych komisarzowi

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. poz. 674)

 

**************

ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW:

*     art. 424 i nn. w związku z art. 450, art. 457 i 458 Kodeksu wyborczego

*     informacja PKW z 30.06.2014 m.in. do rady powiatu (pismo PKW ZPOW-703-116/14 z 30.06.2014, znak własny OR.500.2.2014), załącznik nr 1: wzór zgłoszenia listy kandydatów, załącznik nr 2: wzór udzielenia poparcia liście kandydatów, załącznik nr 3: wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie, załącznik nr 4: wzór oświadczenia lustracyjnego albo załącznik nr 5: wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego)

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta (oczekuje na ogłoszenie)

 

**************

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA (PKW)

http://pkw.gov.pl/

 

wyjaśnienia, informacje i pisma okólne PKW

 

uchwały PKW

 

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (oczekuje na ogłoszenie)

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 734 i 735) OR.500.3.2014; załącznik nr 3: wzór karty do głosowania w wyborach do rady powiatu

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (M.P. poz. 788) OR.500.5.2014

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów (oczekuje na ogłoszenie)

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych w sprawie sposobu zapisu nazwisk i imion kandydatów oraz skrótów nazw komitetów wyborczych na obwieszczeniach i kartach do głosowania (M.P. poz. 807)

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju (M.P. Nr 75, poz. 741 oraz z 2014 r. poz. 134808)

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w głosowaniu korespondencyjnym (M.P. poz. 809)

*     uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r. (oczekuje na ogłoszenie)

 

**************

PRAWO WYBORCZE M.IN.

*     ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2014 r. poz. 1072)

*     rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. poz. 1134)

*     zarządzenie Nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 832)

*     komentarz do Kodeksu wyborczego ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dodatku Samorząd i Administracja (strony „C”) w częściach w wydaniach nr 19 z 29.01.2014, nr 39 z 26.02, nr 59 z 26.03, nr 74 z 16.04, nr 102 z 28.05, nr 126 z 02.07, nr 146 z 30.07 i nr 165 z 27.08.2014;

*     inne dostępne na rynku: Kodeks wyborczy. Komentarz, (red.) K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. Jaworski, A. Kisielewicz, Ferdynand Rymarz, Wolters Kluwer, wyd. I, 2014, ISBN 978-83-264-3277-4;

*     B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, 2014, C.H. Beck, 2014, ISBN 978-83-255-5552-8

 

 

uchwały PKW ogłaszane w Monitorze Polski www.monitorpolski.gov.pl

M.P. poz.

tytuł

ogłoszono

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów, zestawień i zaświadczeń o wyborze sporządzanych przez terytorialne komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia zgodności arytmetycznej danych w sporządzanych w systemie informatycznym protokołach głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących ustalania wyników głosowania i wyników wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

904

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych i obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej, w trakcie głosowania, danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.

2014-10-15

903

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-10-15

896

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-10-13

889

komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz z wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-10

882

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-10-09

878

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-10-08

838

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

2014-09-30

809

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w głosowaniu korespondencyjnym

2014-09-23

808

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju

2014-09-23

807

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. w sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych w sprawie sposobu zapisu nazwisk i imion kandydatów oraz skrótów nazw komitetów wyborczych na obwieszczeniach i kartach do głosowania

2014-09-23

789

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-09-17

788

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładkami na karty do głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

2014-09-16

783

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-09-11

735

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-08-28

734

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

2014-08-28

701

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania wyznaczonego do obwodowej komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

2014-08-22

686

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

2014-08-21

678

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

2014-08-14

674

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

2014-08-14

651

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego

2014-08-11

185

uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych, właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

2014-03-06

 

**************

OKRĘGI I OBWODY:

podział powiatu na okręgi wyborcze: uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1654), por. obwieszczenie z 28.08.2014

 

podział gmin na:

*     okręgi wyborcze + skorowidz Dz. Urz. Woj. Op.

*     obwody głosowania + skorowidz Dz. Urz. Woj. Op.

 

BRZEG:

okręgi wyborcze Brzegu:

*     obwieszczenie z 27.08.2014

*     uchwała Nr LI/347/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Brzeg do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1028)

*     przed znowelizowaniem: postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Brzeg na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1741)

 

obwody głosowania Brzegu:

*     obwieszczenie Burmistrza Brzegu o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (...)

*     uchwała Nr LI/346/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Brzeg do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1027)

*     przed znowelizowaniem: postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Brzeg na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1742)

 

 

gmina GRODKÓW:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Grodków:

*     uchwała Nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1563)

*     obwieszczenie Burmistrza Grodkowa z dnia 4 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Miejskiej w Grodkowie

 

obwody głosowania gminy Grodków:

*     obwieszczenie Burmistrza Grodkowa o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych dla potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Gminie Grodków oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

*     uchwała Nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 779)

 

 

gmina LEWIN BRZESKI:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Lewin Brzeski:

*     uchwała Nr XLVI/344/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1107)

*     przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1449)

 

obwody głosowania gminy Lewin Brzeski:

*     obwieszczenie o obwodach głosowania

*     uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1108)

*     przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1450)

 

 

gmina LUBSZA:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Lubsza:

*     uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1747)

*     przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1394)

 

obwody głosowania gminy Lubsza:

*     uchwała Nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1748)

*     przed znowelizowaniem: uchwała Nr XLIV/317/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 910)

*     przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Lubsza z dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1395)

 

 

gmina OLSZANKA:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Olszanka:

*     obwieszczenie z 01.09.2014

*     uchwała Nr XLIV/286/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Olszanka do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1075)

*     przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1053)

 

obwody głosowania gminy Olszanka:

*     uchwała Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1398)

*     obwieszczenie Wójta Gminy Olszanka z dnia 10 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania (...)

 

 

gmina SKARBIMIERZ:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Skarbimierz:

*     uchwała Nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Skarbimierz do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1039)

*     przed znowelizowaniem: uchwała Nr XX/137/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1511)

 

obwody głosowania gminy Skarbimierz:

*     obwieszczenie dot. obwodów 16 listopada

*     uchwała Nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Gminy Skarbimierz (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1038)

*     przed znowelizowaniem: uchwała Nr XX/138/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1512)

Ilość odwiedzin: 18335
Nazwa dokumentu: Wybory 2014
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-04 08:46:27
Data udostępnienia informacji: 2014-07-04 08:46:27
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-04 08:18:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner