logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
plus Raport o stanie Powiatu Brzeskiego
minus Mienie powiatu
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
minus Stypendia i nagrody sportowe
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2019
plus Oświadczenia majątkowe 2020
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2018-2019
minus Biuro Rzeczy Znalezionych 2020
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Informacje, Obwieszczenia, Ogłoszenia, Decyzje, Komunikaty
plus Nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wydział Zdrowia
 
Do podstawowych zadań Wydziału Zdrowia należy prowadzenie następujących spraw:
 
1) w zakresie ochrony zdrowia:
 
a)    organizacja publicznych zakładów opieki zdrowotnej i nadzór nad ich działalnością,
b)   prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją podległych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwanych dalej „spzoz”;
c)    przygotowywanie projektu uchwały o zatwierdzeniu statutu spzoz;
d)   prowadzenie spraw związanych z powoływaniem rady społecznej (organu inicjującego i opiniodawczego spzoz) oraz koordynacja jej działania;
e)    prowadzenie spraw związanych z powoływaniem oraz odwoływaniem dyrektora i  zastępcy dyrektora ds. medycznych podległej jednostki organizacyjnej spzoz;
f)    prowadzenie dokumentacji sumującej stan posiadania jednostek organizacyjnych spzoz, a w szczególności:
– dane organizacyjno-statystyczne,
– dane dotyczące majątku trwałego,
– statutów jednostek,
– planów rozwoju finansowo-rzeczowego,
– sytuacji kadrowej jednostki,
– sytuacji sprzętowej jednostki,
– sytuacji finansowej jednostki,
g)    nadzór nad restrukturyzacją spzoz, stałe monitorowanie tego procesu,
h)    działania związane z koordynowaniem i kontrolowaniem spzoz,
i)     stałe monitorowanie struktury zobowiązań spzoz biorących udział w procesie restrukturyzacji,
j)    monitorowanie potrzeb spzoz w zakresie inwestycji, modernizacji, remontów i zakupu sprzętu i aparatury medycznej,
k)   opracowywanie zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbycia aktywów trwałych spzoz, oddanie go w dzierżawę, najem, użytkowanie i użyczenie oraz monitorowanie prawidłowej realizacji przez spzoz,
l)     monitorowanie zmian w zakresie planu zdrowotnego dla województwa opolskiego,
m)   sporządzanie informacji niezbędnych do sporządzenia wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,
n)    współpraca z Okręgową Izbą Aptekarską oraz wszystkimi aptekami na terenie Powiatu w zakresie ustalania rozkładu godzin pracy oraz planu dyżurów w porze nocnej, święta i dni wolne od pracy aptek ogólnodostępnych,
o) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych, których organem założycielskim jest Powiat.
p)   wydawanie pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym,
r)    wydawanie decyzji o przekazaniu zwłok do celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną lub badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
s)    organizacja przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na wniosek właściwego organu, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na terenie Powiatu — do najbliższego szpitala mającego prosektorium,
t)    pomoc logistyczna, organizowanie komunikacji społecznej pomiędzy publicznymi i  niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym aktualizacja informacji dotyczących funkcjonowania placówek służby zdrowia w Powiecie w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej,
u)    współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną:
– w zakresie stanu bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu,
– w sprawie sprowadzenia zwłok i szczątków z zagranicy,
w)   współpraca z komórkami organizacyjnymi Starostwa oraz innymi jednostkami w  zakresie opracowywania planów dotyczących zagrożenia życia i zdrowia,
y)    współdziałanie z właściwymi komórkami administracji samorządowej i innymi jednostkami zajmującymi się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych, w tym w  sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz zagrożenia epidemiologicznego ludności Powiatu,
z)    organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
za) współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi na rzecz ochrony zdrowia,
zb) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa w zakresie ochrony zdrowia, w tym opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu oraz zadań powierzonych przez Starostę;
 
2) w zakresie promocji zdrowia:
 
a) opracowywanie i wdrażanie programów zdrowotnych dotyczących ochrony i promocji zdrowia, w tym rozwijanie i propagowanie działań podejmowanych w celu informowania społeczeństwa o szkodliwości uzależnień i chorobach społecznych,
b) sporządzanie zbiorczych informacji o realizowanych przez poszczególne samorządy gminne programach zdrowotnych na terenie Powiatu,
c) wspieranie działań ogólnokrajowych oraz inicjowanie działań lokalnych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz innych inicjatyw społecznych w tej dziedzinie,
d) kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej, współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi w środowisku nauczania i wychowania oraz oddziałem promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Brzegu,
e) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych w zakresie promocji i  profilaktyki zdrowotnej.
 
 

Nazwa dokumentu: Wydział Zdrowia
Podmiot udostępniający: Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-07 12:34:02
Data udostępnienia informacji: 2010-05-07 12:34:02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-07 12:35:18

Wersja do wydruku...

corner   corner