logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
minus Wybory
   minus Wybory 2014
      minus Uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
      minus Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
      minus Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2014r.
      minus Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3.10.2014
      minus Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22.10.2014
      minus Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
      minus Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 29.10.2014 o skreśleniu oraz uzupełnieniu informacji w okręgu wyborczym ne 1 w zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
      minus WYNIKI WYBORÓW
   minus Wybory 2018
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIAT BRZESKI > Wybory > Wybory 2014

odpowiedzialność za aktualność i treść podlinkowanych zasobów ponoszą administratorzy tamtych serwisów

 

**************

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • urzędnik wyborczy – pełnomocnik wyborczy Starosty: Maciej Róg, tel. 77 444 79 32, pkw-160100@pkw.gov.pl, Brzeg, ul. Robotnicza 20, pok. 102 (pn.-pt. 07:15—15:15)
 • Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu, ul. Robotnicza 20, pok. 402 (sala konferencyjna, III piętro), tel. 77 444 79 31 (tylko w czasie dyżurów i posiedzeń)
 • Krajowe Biuro Wyborcze (Delegatura w Opolu, dyrektor Rafał Tkacz) i Komisarz Wyborczy w Opolu I (Jarosław Benedyk): http://opole.pkw.gov.pl/
 • Państwowa Komisja Wyborcza: http://pkw.gov.pl/
 • Kodeks wyborczy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112
 • kalendarz wyborczy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001134
 • okręgi wyborcze powiatu: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2276

 

**************

POWIATOWA KOMISJA WYBORCZA W BRZEGU:

ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pok. 402 — sala konferencyjna, III piętro

tel. 77 444 79 31 (czynny tylko w czasie posiedzeń i dyżurów)

 

skład komisji oraz grafik posiedzeń i dyżurów będzie podany do wiadomości po powołaniu komisji przez Komisarza Wyborczego w Opolu I (co musi nastąpić do 22.09.2014) i pierwszym jej posiedzeniu zwoływanym przez starostę z upoważnienia komisarza

 

Starosta Powiatu Brzeskiego zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu, w tym możliwość wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze powiatu (art. 155 § 1 Kodeksu wyborczego) oraz obsługę administracyjną tej komisji (art. 181 Kodeksu wyborczego)

 

zadania (zakres działania) i kompetencje (uprawnienia i obowiązki) Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu:

 • rejestrowanie kandydatów na radnych (art. 180 § 1 pkt 1 Kodeksu wyborczego)
 • zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości (art. 180 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego)
 • zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczenia obwodowym komisjom wyborczym (art. 180 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego)
 • rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych (art. 180 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego)
 • ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ich ogłoszenie (art. 180 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego)
 • przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu (art. 180 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego)
 • wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie lub zleconych przez komisarza wyborczego (art. 180 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego) oraz czynności określonych w regulaminie komisji (uchwała PKW z 25.08.2014)
 • jest to terytorialna komisja wyborcza (TKW) – niestały organ wyborczy na czas wyborów (art. 152 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego)
 • posiedzenia i dyżury przewidywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym przez komisję (na pierwszym posiedzeniu lub zmienionym później, z uwzględnieniem odrębnych wymagań) m.in.: przez kilka dni na przyjmowanie zgłoszeń i rejestrowanie list kandydatów (do 07.10.2014); na obwieszczenie zarejestrowanych list kandydatów (które musi być rozplakatowane do 27.10.2014, ale podpisane i oddane do druku wcześniej); na karty do głosowania (które w głosowaniu korespondencyjnym muszą być doręczone do urzędów gmin do 04.11.2014, zgodnie z pkt 47 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. druku i przechowywania kart, ale sprawdzone i oddane do druku wcześniej); w dniu głosowania (16.11.2014 w godz. 7—21, a potem aż do potwierdzenia przyjęcia prawidłowo sporządzonych protokołów przez właściwego komisarza wyborczego i wojewódzką komisję wyborczą)

 

wymagania na członków TKW:

 • stałe zamieszkanie na terenie powiatu brzeskiego (§ 5 ust. 1 pkt 2 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów, OR.500.6.2014)
 • posiadanie prawa do wybierania (§ 5 ust. 3 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów), tj.
 • obywatelstwo polskie (§ 5 ust. 3 pkt 1 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),
 • ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów (§ 5 ust. 3 pkt 2 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),
 • brak pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu (§ 5 ust. 3 pkt 3 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),
 • brak pozbawienia praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu (§ 5 ust. 3 pkt 4 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),
 • brak ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu (§ 5 ust. 3 pkt 5 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów);
 • wpisanie do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na terenie powiatu (§ 5 ust. 4 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów)
 • można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej (art. 153 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego)
 • nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania (art. 153 § 1 zdanie drugie Kodeksu wyborczego)
 • członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów oraz list kandydatów (art. 153 § 3 Kodeksu wyborczego)

 

podstawy prawne działania:

 

**************

URZĘDNIK WYBORCZY – PEŁNOMOCNIK WYBORCZY STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO

Maciej Róg

tel. 77 444 79 32

email: pkw-160100@pkw.gov.pl

Brzeg, ul. Robotnicza 20, pok. 102

w godzinach pracy Starostwa (pn.-pt. 7:15-15:15); w czasie posiedzeń i dyżyrów Powiatowej Komisji Wyborczej — telefon i sala jak podano przy komisji

 

podstawy prawne działania:

 • art. 181 Kodeksu wyborczego
 • zarządzenie Nr 63/2011 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie urzędnika wyborczego
 • porozumienie OR.031.53.2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zasad współdziałania pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego, ustanowionego przez Starostę Powiatu Brzeskiego, z Krajowym Biurem Wyborczym w Warszawie, zawarte z Dyrektorem Delegatury KBW w Opolu

 

wykaz urzędników wyborczych w województwie opolskim

 

**************

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO (KBW) W OPOLU

Dyrektor Rafał Tkacz

Komisarz Wyborczy w Opolu I Jarosław Benedyk

http://opole.pkw.gov.pl/

 

telefony i adresy do KBW Opole i Komisarza

 

ogólna informacja o wyborach: KBW, PKW

 

komunikaty komisarzy wyborczych

 

jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej: KBW / PKW

 

stan rejestru wyborców na 30.06.2014

 

**************

TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH:

 

**************

ZGŁASZANIE LIST KANDYDATÓW:

 

**************

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA (PKW)

http://pkw.gov.pl/

 

wyjaśnienia, informacje i pisma okólne PKW

 

uchwały PKW

 

 

aplikacje wyborcze: http://ext.kbw.gov.pl/

 

**************

PRAWO WYBORCZE M.IN.

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2014 r. poz. 1072) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001134 = http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1134
 • zarządzenie Nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 832) http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=832
 • komentarz do Kodeksu wyborczego ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dodatku Samorząd i Administracja (strony „C”) w częściach w wydaniach nr 19 z 29.01.2014, nr 39 z 26.02, nr 59 z 26.03, nr 74 z 16.04, nr 102 z 28.05, nr 126 z 02.07, nr 146 z 30.07 i nr 165 z 27.08.2014;
 • inne dostępne na rynku: Kodeks wyborczy. Komentarz, (red.) K. W. Czaplicki, B. Dauter, S. Jaworski, A. Kisielewicz, Ferdynand Rymarz, Wolters Kluwer, wyd. I, 2014, ISBN 978-83-264-3277-4;
 • B. Banaszak, Kodeks wyborczy. Komentarz, 2014, C.H. Beck, 2014, ISBN 978-83-255-5552-8

 

**************

OKRĘGI I OBWODY:

podział powiatu na okręgi wyborcze: uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych powiatu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1654) http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2276 = http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1654, obwieszczenie z 28.08.2014 http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2291 = www

 

podział gmin na:

 

BRZEG:

okręgi wyborcze Brzegu:

 

obwody głosowania Brzegu:

 

 

gmina GRODKÓW:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Grodków:

uchwała Nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1563)

 

obwody głosowania gminy Grodków:

uchwała Nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 779)

 

 

gmina LEWIN BRZESKI:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Lewin Brzeski:

 

obwody głosowania gminy Lewin Brzeski:

 

 

gmina LUBSZA:

 

okręgi wyborcze gminy Lubsza:

 

obwody głosowania gminy Lubsza:

 

 

gmina OLSZANKA:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Olszanka:

 

obwody głosowania gminy Olszanka:

uchwała Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1398)

 

 

gmina SKARBIMIERZ:

zakładka BIP

 

okręgi wyborcze gminy Skarbimierz:

 

obwody głosowania gminy Skarbimierz:

Nazwa dokumentu: WYBORY 2014
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-04 08:46:27
Data udostępnienia informacji: 2014-07-04 08:46:27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-04 13:18:28

Wersja do wydruku...

corner   corner