logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A ADo podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
należy prowadzenie następujących spraw:


1) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji 
i kartografii:

a) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
prowadzenie dla obszaru powiatu ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy 
danych  ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości),
prowadzenie dla obszaru powiatu geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
prowadzenie dla obszaru powiatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych rejestr cen i wartości 
nieruchomości (RCiWN),
tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych szczegółowych osnów 
geodezyjnych (BDSOG),
dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę 
obszarów wiejskich tworzenie, prowadzenie i udostępnianie bazy danych 
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500), 
tworzenie i udostępnianie map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000,
tworzenie i udostępnianie map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000,
b) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
c) zakładanie osnów szczegółowych,
d) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie 
i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
e) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,

f) obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w tym w 
szczególności:
— uzgadnianie z wykonawcą prac listy materiałów zasobu niezbędnych lub 
przydatnych do wykonania zgłoszonych prac,
— weryfikowanie materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych 
lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa 
obowiązującymi w geodezji i kartografii,
— wydawanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego zbiorów danych lub innych materiałów 
w przypadku nie uwzględnienia stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych lub prac 
kartograficznych dot. negatywnego wyniku weryfikacji tych zbiorów danych lub 
materiałów, 
— uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonanych prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych na potrzeby postępowań 
administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności cywilnoprawnych,

g) wydawanie decyzji administracyjnych o wyłączeniu z geodezyjnej ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu danych o sieciach uzbrojenia terenu, które są 
wykorzystywane wyłącznie przez władającego siecią uzbrojenia terenu i są 
położone na gruntach znajdujących się w wyłącznym władaniu tego 
podmiotu, oraz o bezpłatnym udostępnieniu temu podmiotowi danych, 
dotyczących tych sieci, zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i 
kartograficznym;


2) realizacja innych zadań z zakresu administracji rządowej:

a)	składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości 
Skarbu Państwa oraz o wpis do księgi w sprawach wynikających z dekretu z 
dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze 
Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska,
b)	orzekanie o nadaniu gospodarstw w sprawach dotyczących dekretu z dnia 
6 września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze ziem 
odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz prowadzenie wszystkich 
pozostałych postępowań wynikających z tego dekretu,
c)	poświadczanie nabycia prawa własności gospodarstwa rolnego, ustalanie 
granic oraz składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, zmiana obszaru 
nadanego gospodarstwa w sprawach dotyczących dekretu z dnia 6 września 1951 
r. o ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstwa chłopskich 
na obszarze Ziem Odzyskanych,
d)	orzekanie o nadaniu własności nieruchomości w trybie przepisów dekretu 
z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw 
związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym,
e)	orzekanie o wyłączeniu spod nadania nieruchomości położonych na 
terenie gmin,
f)	orzekanie o nadaniu nieruchomości w trybie dekretu z dnia 29 maja 1957 r. 
o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych 
na obszarze Ziem Odzyskanych i na terenach byłego Wolnego Miasta Gdańska,
g)	wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na 
rzecz Skarbu Państwa według przepisów kodeksu cywilnego,
h)	prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, ustalaniem 
odszkodowania oraz zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,
i)	wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia prawa własności 
nieruchomości bądź innego prawa rzeczowego na nieruchomości i ustalanie 
związanych z tym odszkodowań,

j)	gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
—	orzekanie w sprawach dotyczących zarządu i opłat za zarząd,
—	sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oddawanie w dzierżawę, najem, 
użytkowanie, użytkowanie wieczyste i użyczenie, 
—	ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
—	przekazywanie nieodpłatnie w drodze umowy gruntów Skarbu Państwa 
jednostkom samorządu terytorialnego,
—	wyrażanie zgody na zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania 
gruntów i prawa własności budynków przez osoby prawne,
—	prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa 
i gospodarowanie tym zasobem,
—	wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności,
k)	orzekanie o przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o 
ustanowieniu służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela 
tych budynków,
l)	wydawanie decyzji na wniosek strony, której przysługuje prawo do 
użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego 
państwu, w sprawie przyznania nieodpłatnego własności tej działki,
m)	wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji 
rolniczej i leśnej,
n)	naliczanie opłat karnych wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
o)	kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych,
p)	nakazywanie właścicielowi zalesienia, zadrzewienia czy zakrzewienia 
gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na 
ochronę gleb przed erozją,
r)	prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami poziomu skażenia gleb 
i roślin w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych,
s)	wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
t)	przeprowadzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych 
przez osoby nieznane,
u)	sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z ustawy z dnia 3 lutego 1995 
r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
w)	udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Zakładowi 
Ubezpieczeń Społecznych informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności 
mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
y)	gospodarowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań 
komórki z zakresu administracji rządowej,
z)	przekazywanie w zarząd organów wojskowych gruntów stanowiących 
własność Skarbu Państwa,
za)	przejmowanie od organów wojskowych nieruchomości zbędnych na cele 
obronności i bezpieczeństwa państwa,
zb)	prowadzenie scalania i wymian gruntów rolnych;


3) realizacja zadań własnych powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami 
powiatu, a w szczególności:

a)	orzekanie w sprawach dotyczących zarządu i opłat za zarząd,
b)	sprzedaż nieruchomości powiatu, oddawanie w dzierżawę, najem, 
użytkowanie, użytkowanie wieczyste i użyczenie,
c)	ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
d)	przekazywanie nieodpłatnie w drodze umowy gruntów powiatu jednostkom 
samorządu terytorialnego lub Skarbowi Państwa,
e)	prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości powiatu i gospodarowanie tym 
zasobem,
f)	oddawanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów powiatu, 
przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne 
i kościelne,
g)	nieodpłatne przekazywanie różnym kościołom gruntów powiatu 
niezbędnych do sprawowania kultu religijnego lub działalności kościelnych 
osób prawnych w zakresie charytatywno-opiekuńczym lub 
oświatowo-wychowawczym,
h)	żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia 
nieruchomości powiatu przez cudzoziemca,
i)	przejmowanie nieodpłatne mienia zbędnego Polskich Kolei Państwowych.

Nazwa dokumentu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:43:18
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:43:18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-02 14:48:01

Wersja do wydruku...

corner   corner