logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Rozwoju i Promocji
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wydział Komunikacji i Drogownictwa

 

 

 

Do podstawowych zadań wydziału należy prowadzenie następujących spraw:

 

1)  współdziałanie z Zarządem Dróg Powiatowych;

 

2)  w zakresie ruchu drogowego:

 

a)     zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

b)    dokonywanie rejestracji pojazdu oraz wydawanie dowodów rejestracyjnych i  tablic rejestracyjnych,

c)     dokonywanie czasowej rejestracji pojazdu wydając pozwolenie czasowe i  tymczasowe tablice rejestracyjne,

d)    wpisywanie w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu uzależnione jest od szczególnych warunków określonych przepisami,

e)     wydawanie przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej karty pojazdu dla pojazdów sprowadzanych z zagranicy,

f)     wprowadzanie zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,

g)     wydawanie zezwoleń na imprezy na drogach innych niż krajowe,

h)     prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

i)      dokonywanie wpisu w kartach pojazdów,

j)     kierowanie na badania techniczne,

k)    sprawowanie nadzoru i przeprowadzania kontroli w stacjach kontroli pojazdów,

l)      wydawania zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych dla stacji kontroli pojazdów,

m)    wydawanie i cofanie uprawnień diagnoście,

n)     wydawanie międzynarodowego prawa jazdy,

o)    wydawanie praw jazdy,

p)    wydawanie i cofanie zaświadczeń na prowadzenie szkolenia kierowców,

r)     dokonywanie wpisów instruktorów do ewidencji i skreślanie instruktorów z ewidencji,

s)     sprawowanie nadzoru nad szkoleniem kierowców,

t)     prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,

u)     kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania,

w)    kierowanie kierowców na badania lekarskie,

y)     zatrzymywanie prawa jazdy.,

z)     cofanie prawa jazdy,

za)   przywracanie prawa jazdy,

zb)   wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

zc)   wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,

zd)   sporządzanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz wykazów środków transportowych dla organów podatkowych,

ze)   sporządzanie wykazu dla Wojskowej Komendy Uzupełnień,

zf)    sporządzanie wykazu pojazdów dla urzędu skarbowego,

zg)   opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu,

zh)   wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu i o wyrejestrowaniu pojazdu,

zi)    zwracanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych;

 

3)  w zakresie transportu:

 

a)    przygotowywanie projektu opinii do wniosku o likwidację linii kolejowej, na której zawieszono przewozy,

b)   wydawanie licencji na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami na terenie Powiatu ze względu na siedzibę przewoźnika,

c)    wydawanie zezwoleń na prowadzenie regularnych przewozów na linii komunikacyjnej obejmującej zasięgiem Powiat,

d)   przenoszenie uprawnień wynikających z licencji,

e)    kontrola działalności gospodarczej posiadacza licencji,

f)    wzywanie przedsiębiorcy do usunięcia stwierdzonych uchybień,

g)    zobowiązywanie posiadacza licencji do przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków do prowadzenia zarobkowego przewozu osób i rzeczy,

h)    koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym w  zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,

i)     ograniczanie obowiązku przewozu w wypadku klęski żywiołowej,

j)    wyrażanie zgody i określanie warunków ograniczania obowiązku przewozu przez przewoźnika,

k)   nakładanie na przewoźnika obowiązku zawarcia umowy o wykonanie zadania przewozowego, gdy jest niezbędne z uwagi na obronność lub bezpieczeństwo państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej,

l)     określanie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,

m)   wydawanie przepisów porządkowych w zakresie koordynacji rozkładów jazdy,

n)    ustalanie cen urzędowych za usługi przewozowe powiatowego transportu zbiorowego,

o)   przygotowywanie projektu zarządzenia Starosty w sprawie wyznaczenia uprawnionych jednostek do usuwania pojazdów z dróg na terenie Powiatu,

p)   uzgadnianie organizacji procesji, pielgrzymek lub innych imprez o charakterze religijnym na drogach publicznych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

r)    wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu rzeczy,

s)    wydawanie zaświadczeń i wypisów potwierdzających zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej,

t)    wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

 

 

Nazwa dokumentu: Wydział Komunikacji i Drogownictwa
Podmiot udostępniający: Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:20:02
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:20:02
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-10 12:39:59

Wersja do wydruku...

corner   corner