logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Rozwoju i Promocji
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do podstawowych zadań Wydziału Rozwoju i Promocji należy prowadzenie 
następujących spraw:


1) w zakresie rozwoju powiatu, pozyskiwania funduszy zewnętrznych i 
integracji europejskiej:

a) monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii 
Europejskiej oraz wszelkich innych inicjatyw i programów, dla określenia 
możliwości i celowości uczestnictwa w nich powiatu i jednostek 
organizacyjnych powiatu,
b) monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne,
c) realizowanie własnych inicjatyw na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu, 
przy wykorzystaniu środków pomocowych oraz innych zewnętrznych źródeł 
dofinansowania,
d) występowanie o wsparcie finansowe z programów Unii Europejskiej oraz 
innych programów pomocowych,
e) współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz instytucjami 
lokalnymi działającymi na terenie powiatu na rzecz zrównoważonego rozwoju 
i efektywnego wykorzystania funduszy Unii Europejskiej oraz innych 
dostępnych form wsparcia,
f) ewidencja projektów realizowanych przez powiat,
g) pomoc i doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych w zakresie 
pozyskiwania środków Unii Europejskiej oraz innych zewnętrznych źródeł 
finansowania,
h) udzielanie informacji na temat możliwych form wsparcia sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw z programów krajowych i zagranicznych oraz 
aktualnej oferty lokalnych i regionalnych instytucji wsparcia biznesu,
i) współpraca ze szkołami, szkolnymi klubami europejskimi i innymi 
instytucjami w zakresie integracji europejskiej,
j) udzielanie informacji osobom zainteresowanym tematyką unijną,
k) pozyskiwanie oraz dystrybucja jednolitej informacji europejskiej i 
gospodarczej bezpośrednio lub za pośrednictwem innych jednostek mających 
siedzibę na terenie Powiatu wśród potencjalnych odbiorców informacji,
l) prowadzenie i udostępnianie bazy danych instytucji europejskich oraz 
instytucji zajmujących się problematyką europejską,
m) organizowanie szkoleń, konferencji i seminariów o tematyce unijnej 
skierowanych do podmiotów i osób z terenu powiatu,
n) przygotowywanie dla zarządu propozycji zadań, które mogą być 
realizowane ze środków realizowanych z funduszy europejskich,
o) podejmowanie działań wspierających powiatowy rozwój małej 
przedsiębiorczości,
p) współorganizowanie konferencji, sympozjów i wykładów związanych z 
funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej;


2) w zakresie promocji rozwoju inwestycyjnego powiatu:

a) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu 
w kraju i za granicą,
b) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno-informacyjnych 
o powiecie,
c) opracowywanie tekstów do informatorów,
d) przygotowywanie materiałów i uczestnictwo w targach krajowych i 
zagranicznych promujących gospodarkę powiatu i turystykę,
e) koordynowanie inicjatyw społecznych związanych z realizacją zadań 
własnych powiatu,


3)	w zakresie działalności informacyjnej:

a) opracowywanie tekstów do przewodników i ulotek pierwszego kontaktu,
b) współdziałanie z innymi komórkami w zakresie organizowania akcji 
dotyczących zadań realizowanych przez te komórki,
c) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, 
d) działanie w zakresie promowania działalności jednostek organizacyjnych 
powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz organizacji 
pozarządowych na terenie powiatu,
e) ścisła współpraca z Rzecznikiem Prasowym w zakresie działalności 
informacyjnej i promocyjnej powiatu, w tym także opracowywanie uzgodnionych 
tekstów informacyjno-promocyjnych;


4)	w zakresie kultury i współpracy zagranicznej:

a) przygotowywanie projektów zaproszeń, dyplomów, listów gratulacyjnych 
i kalendarzy,
b) inicjowanie działań w zakresie współpracy z powiatami partnerskimi,
c) współudział w organizowaniu imprez kulturalnych i oświatowych 
na terenie powiatu,
d) prowadzenie kroniki powiatu i innej dokumentacji wydarzeń kulturalnych 
i oświatowych w powiecie;
e) inicjowanie i uczestniczenie we współpracy zagranicznej pomiędzy 
szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu,
f) inicjowanie i uczestniczenie we współpracy zagranicznej pomiędzy 
szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu powiatu,
g) organizowanie współpracy w kraju i za granicą,
h) współpraca z organizacjami pozarządowymi;
i) ścisła współpraca z doradcą starosty ds. kombatantów w zakresie 
działań na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;


5)	w zakresie odznak, orderów i odznaczeń:

a) monitorowanie przestrzegania zasad używania odznak powiatu, 
a w szczególności herbu i flagi,
b) inicjowanie działań w celu usunięcia przypadków naruszenia zasad 
używania odznak powiatu,
c) obsługa spraw o wyrażenie zgody na używanie herbu lub flagi powiatu,
d) załatwianie spraw, prowadzenie ewidencji oraz bieżące działania, 
związane z wnioskami o nadanie odznak honorowych, orderów i odznaczeń, jak 
również wyróżnień powiatu;


6) zastępowanie Rzecznika Prasowego i doradcy starosty ds. kombatantów 
podczas nieobecności.

Nazwa dokumentu: Wydział Rozwoju i Promocji
Podmiot udostępniający: Wydział Rozwoju i Promocji
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-07 12:28:44
Data udostępnienia informacji: 2010-05-07 12:28:44
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-03 08:47:19

Wersja do wydruku...

corner   corner