logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Rozwoju i Promocji
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
minus Godziny pracy urzędu
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

 

Do podstawowych zadań Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych należy prowadzenie następujących spraw:
 
1) w zakresie Centrum Zarządzania Kryzysowego, zwanego dalej „CZK”:
a) znajomość bieżącej sytuacji w zakresie zagrożeń kryzysowych,
b) znajomość bieżących działań podejmowanych w celu ochrony ludności,
c) znajomość sił i środków służb ratowniczych oraz formacji obrony cywilnej,
d) aktualizacja spisu telefonów instytucji współdziałających oraz baz danych,
e) zbieranie informacji od Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
f) zbieranie informacji od wydziałów Starostwa,
g) zbieranie informacji od gmin położonych na terenie Powiatu,
h) przekazywanie Komendzie Powiatowej Policji informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych,
i) informowanie Starosty i innych zainteresowanych osób o nagłych zdarzeniach,
j) opracowywanie i przekazywanie meldunku dziennego dla Starosty,
k) opracowywanie informacji dziennej, miesięcznej i kwartalnej,
l) odbieranie informacji sporządzonych przez służby municypalne Powiatu, Komendę Powiatową Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz służby gmin,
m) prowadzenie poczty elektronicznej CZK,
n) prowadzenie dziennika działań CZK,
o) tworzenie i uaktualnianie baz danych dotyczących ewentualnych zagrożeń i innych danych,
p) koordynowanie działań w razie zdarzeń kryzysowych,
r) utrzymywanie łączności z instytucjami prowadzącymi monitoring środowiska,
s) organizacja i fachowy nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania;
2) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
b) gromadzenie i uaktualnianie odpowiednich baz danych i innych narzędzi,
c) współdziałanie z właściwymi komórkami administracji samorządowej zajmującymi się reagowaniem w sytuacjach kryzysowych,
d) współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska,
e) współpraca z właściwymi instytucjami w zakresie tworzenia warunków do koordynacji działań w kwestii udzielania i odbioru pomocy humanitarnej,
f) przygotowywanie wstępnej analizy zagrożeń i uczestnictwo w przygotowywaniu analizy kompleksowej,
g) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania,
h) zapewnienie obsługi kancelaryjnej Starostwa po godzinach pracy,
i) prowadzenie dyżurnej służby operacyjnej,
j) przetwarzanie, sprawdzanie i przekazywanie informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych,
k) organizacja zaplecza dla pracy zespołów doradczych wspomagających podejmowanie decyzji w sytuacjach zagrożeń, katastrof i kryzysów,
l) organizacja międzypowiatowego i międzygminnego punktu kontaktowego,
m) organizacja i koordynacja przyjmowania i udzielania pomocy humanitarnej, technicznej i eksperckiej,
n)prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;
3)30 w zakresie spraw wojskowych i obronnych:
a)organizacja i przeprowadzanie poboru do wojska,
b)organizowanie akcji kurierskiej,
c)kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych,
d)wyrażanie zgody na rozwiązanie przez zakład pracy stosunku pracy z inwalidą wojennym i wojskowym oraz kombatantem i inną osobą uprawnioną w okresie 2 lat przed osiągnięciem wieku uprawniającego do wcześniejszego przejścia na emeryturę,
e)prowadzenie spraw z zakresu obronności kraju,
f)obsługa biurowo-administracyjna pracy komisji bezpieczeństwa i porządku,
g–m)(uchylone)
n) prowadzenie spraw związanych z HNS — Host Nation Support — wsparcie państwa gospodarza;
4) w zakresie obrony cywilnej:
a) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
b) opracowywanie powiatowego (rocznego i wieloletniego) planu obrony cywilnej i opiniowanie miejskich (gminnych) planów obrony cywilnej,
c) opracowywanie i uzgadnianie planów działania,
d) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
e) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
f) przygotowanie i zapewnianie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
h) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
i) planowanie i zapewnianie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
j) planowanie i zapewnianie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
k) planowanie i zapewnianie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
l) wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
m) zapewnianie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
n) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
o) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
p) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej,
r) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
s) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań,
t) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,
u) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
w) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na terenie Powiatu, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej,
y) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych,
z) wykonywanie innych zadań zleconych przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa Opolskiego

Nazwa dokumentu: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
Podmiot udostępniający: Wydzial Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-07 11:46:31
Data udostępnienia informacji: 2010-05-07 11:46:31
Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-20 09:16:39

Wersja do wydruku...

corner   corner