logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
minus Wybory
   minus Wybory 2014
      minus Uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
      minus Obwieszczenie Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 28 sierpnia 2014 r. w spr. okręgów wyborczych powiatu
      minus Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej z dnia 23 września 2014r.
      minus Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 3.10.2014
      minus Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22.10.2014
      minus Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 22.10.2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
      minus Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu z dnia 29.10.2014 o skreśleniu oraz uzupełnieniu informacji w okręgu wyborczym ne 1 w zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach
      minus WYNIKI WYBORÓW
   minus Wybory 2018
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
plus Struktura Organizacyjna
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


POWIAT BRZESKI > Wybory > Wybory 2014

odpowiedzialność za aktualność i treść podlinkowanych zasobów ponoszą 
administratorzy tamtych serwisów

********************

podstawowe informacje:
* urzędnik wyborczy – pełnomocnik wyborczy Starosty: Maciej Róg, tel. 77 
444 79 32, pkw-160100@pkw.gov.pl, Brzeg, ul. Robotnicza 20, pok. 102 
(pn.-pt. 07:15—15:15)
* Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu, ul. Robotnicza 20, pok. 402 (sala 
konferencyjna, III piętro), tel. 77 444 79 31 (tylko w czasie dyżurów i 
posiedzeń)
* Krajowe Biuro Wyborcze (Delegatura w Opolu, dyrektor Rafał Tkacz) i 
Komisarz Wyborczy w Opolu I (Jarosław Benedyk): http://opole.pkw.gov.pl/
* Państwowa Komisja Wyborcza: http://pkw.gov.pl/
* Kodeks wyborczy: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112
* kalendarz wyborczy: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001134
* okręgi wyborcze powiatu: http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2276

********************

Powiatowa Komisja Wyborcza w Brzegu (tzw. terytorialna komisja wyborcza, 
TKW)
ul. Robotnicza 20, 49-300 Brzeg, pok. 402 — sala konferencyjna, III piętro
tel. 77 444 79 31 (czynny tylko w czasie posiedzeń i dyżurów)
skład komisji oraz grafik posiedzeń i dyżurów będzie podany do 
wiadomości po powołaniu komisji przez Komisarza Wyborczego w Opolu I (co 
musi nastąpić do 22.09.2014) i pierwszym jej posiedzeniu zwoływanym 
przez starostę z upoważnienia komisarza

Starosta Powiatu Brzeskiego zapewnia obsługę i techniczno-materialne 
warunki pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu, w tym możliwość 
wykorzystania techniki elektronicznej, oraz wykonanie zadań związanych z 
organizacją i przeprowadzeniem wyborów na obszarze powiatu (art. 155 § 1 
Kodeksu wyborczego) oraz obsługę administracyjną tej komisji (art. 181 
Kodeksu wyborczego)

zadania (zakres działania) i kompetencje (uprawnienia i obowiązki) 
Powiatowej Komisji Wyborczej w Brzegu:
* rejestrowanie kandydatów na radnych (art. 180 § 1 pkt 1 Kodeksu 
wyborczego)
* zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej 
wiadomości (art. 180 § 1 pkt 2 Kodeksu wyborczego)
* zarządzanie druku kart do głosowania i ich dostarczenia obwodowym 
komisjom wyborczym (art. 180 § 1 pkt 3 Kodeksu wyborczego)
* rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych (art. 
180 § 1 pkt 4 Kodeksu wyborczego)
* ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów do rady i ich 
ogłoszenie (art. 180 § 1 pkt 5 Kodeksu wyborczego)
* przesłanie wyników głosowania i wyników wyborów komisarzowi wyborczemu 
(art. 180 § 1 pkt 6 Kodeksu wyborczego)
* wykonywanie innych czynności określonych w kodeksie lub zleconych 
przez komisarza wyborczego (art. 180 § 1 pkt 7 Kodeksu wyborczego) oraz 
czynności określonych w regulaminie komisji (uchwała PKW z 25.08.2014)
* jest to niestały organ wyborczy na czas wyborów (art. 152 § 2 i 3 
Kodeksu wyborczego)
* posiedzenia i dyżury przewidywane są zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez komisję (na pierwszym posiedzeniu lub zmienionym później, z 
uwzględnieniem odrębnych wymagań) m.in.: przez kilka dni na przyjmowanie 
zgłoszeń i rejestrowanie list kandydatów (do 07.10.2014); na 
obwieszczenie zarejestrowanych list kandydatów (które musi być 
rozplakatowane do 27.10.2014, ale podpisane i oddane do druku 
wcześniej); na karty do głosowania (które w głosowaniu korespondencyjnym 
muszą być doręczone do urzędów gmin do 04.11.2014, zgodnie z pkt 47 
uchwały PKW z 25.08.2014 ws. druku i przechowywania kart, ale sprawdzone 
i oddane do druku wcześniej); w dniu głosowania (16.11.2014 w godz. 
7—21, a potem aż do potwierdzenia przyjęcia prawidłowo sporządzonych 
protokołów przez właściwego komisarza wyborczego i wojewódzką komisję 
wyborczą)

wymagania na członków TKW:
* stałe zamieszkanie na terenie powiatu brzeskiego (§ 5 ust. 1 pkt 2 
uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów, OR.500.6.2014)
* posiadanie prawa do wybierania (§ 5 ust. 3 uchwały PKW z 25.08.2014 
ws. zgłaszania kandydatów), tj.
* obywatelstwo polskie (§ 5 ust. 3 pkt 1 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. 
zgłaszania kandydatów),
* ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów (§ 5 ust. 3 pkt 2 uchwały 
PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),
* brak pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu (§ 5 ust. 
3 pkt 3 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),
* brak pozbawienia praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu (§ 5 ust. 
3 pkt 4 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów),
* brak ubezwłasnowolnienia prawomocnym orzeczeniem sądu (§ 5 ust. 3 pkt 
5 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów);
* wpisanie do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na terenie powiatu 
(§ 5 ust. 4 uchwały PKW z 25.08.2014 ws. zgłaszania kandydatów)
* można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej (art. 153 § 1 
zdanie pierwsze Kodeksu wyborczego)
* nie mogą być członkami komisji kandydaci w wyborach, pełnomocnicy 
wyborczy, pełnomocnicy finansowi oraz mężowie zaufania (art. 153 § 1 
zdanie drugie Kodeksu wyborczego)
* członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na 
rzecz poszczególnych kandydatów oraz list kandydatów (art. 153 § 3 
Kodeksu wyborczego)

podstawy prawne działania:
* art. 152—154, 156, 178—181 Kodeksu wyborczego
* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w 
sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, 
wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji 
wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w 
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (oczekuje na 
ogłoszenie) 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-sposobu-zglaszania-kandydatow-na-czlonkow-komisji-wyborczych-wzoru-zgloszenia-oraz-zasad-powolywania-terytorialnych-komisji-wyborczych-i-obwodowych-komisji-wyborczych-w-wyborach-do-r.html 

(OR.500.6.2014)
* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w 
sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych 
powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast (oczekuje na ogłoszenie) 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-regulaminow-terytorialnych-i-obwodowych-komisji-wyborczych-powolanych-do-przeprowadzenia-wyborow-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodztw-i-rad-dzielnic-m-st-warszawy-oraz-wyboro.html 

(OR.500.5.2014)
* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie 
należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i 
osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek 
samorządu terytorialnego (M.P. poz. 651) 
http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2014/651 (OR.500.4.2014)
* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w 
sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do 
organów jednostek samorządu terytorialnego (M.P. poz. 686) 
http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2014/686 = 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-11-sierpnia-2014-r-w-sprawie-wzorow-pieczeci-komisji-wyborczych-powolywanych-w-wyborach-do-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego.html 

(OR.500.4.2014)
* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w 
sprawie wytycznych dla terytorialnych komisji wyborczych dotyczących 
wykonywania zadań do dnia głosowania w wyborach organów jednostek 
samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
(oczekuje na ogłoszenie) 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-1-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-wytycznych-dla-terytorialnych-komisji-wyborczych-dotyczacych-wykonywania-zadan-do-dnia-glosowania-w-wyborach-organow-jednostek-samorzadu-terytorialnego-zarzadzonych-na-dzien-16-listop.html

********************

urzędnik wyborczy – pełnomocnik wyborczy Starosty Powiatu Brzeskiego
Maciej Róg
tel. 77 444 79 32
email: pkw-160100@pkw.gov.pl
Brzeg, ul. Robotnicza 20, pok. 102
w godzinach pracy Starostwa (pn.-pt. 7:15-15:15); w czasie posiedzeń i 
dyżyrów Powiatowej Komisji Wyborczej — telefon i sala jak podano przy 
komisji

podstawy prawne działania:
* art. 181 Kodeksu wyborczego
* zarządzenie Nr 63/2011 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 14 listopada 
2011 r. w sprawie urzędnika wyborczego
* porozumienie OR.031.53.2011 z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zasad 
współdziałania pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego, 
ustanowionego przez Starostę Powiatu Brzeskiego, z Krajowym Biurem 
Wyborczym w Warszawie, zawarte z Dyrektorem Delegatury KBW w Opolu

wykaz urzędników wyborczych w województwie opolskim: 
http://opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/wykaz-urzednikow-wyborczych-2-1184.html

********************

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego (KBW) w Opolu
Dyrektor Rafał Tkacz
Komisarz Wyborczy w Opolu I Jarosław Benedyk
http://opole.pkw.gov.pl/

telefony i adresy do KBW Opole i Komisarza: 
http://opole.pkw.gov.pl/kontakt/delegatura-krajowego-biura-wyborczego-w-opolu-2-982.html

ogólna informacja o wyborach:
* 
http://opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/wybory-do-rad-gmin-rad-powiatow-i-sejmikow-wojewodztw-oraz-wojtow-burmistrzow-i-prezydentow-miast-2014-r.html
* 
http://info.pkw.gov.pl/wybory-samorzadowe-2014/zarzadzenie-wyborow-samorzad2014.html

komunikaty komisarzy wyborczych: 
http://opole.pkw.gov.pl/2014-1/komunikaty-komisarzy-wyborczych.html

jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej:
* 
http://opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej-informacje-ogolne.html
* 
http://pkw.gov.pl/aktualnosci/jak-zostac-czlonkiem-obwodowej-komisji-wyborczej-informacje.html

stan rejestru wyborców na 30.06.2014: 
http://opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/rejestr-wyborcow-w-ii-kwartale-2014-r.html

********************

tworzenie komitetów wyborczych:
* art. 84 i nn. Kodeksu wyborczego
* informacja http://pkw.gov.pl/tworzenie-komitetow-wyborczych-samorzad-2014/
* aplikacja http://ext.kbw.gov.pl/smd2014/komitety/index.php
* wykaz zawiadomień złożonych komisarzowi 
http://opole.pkw.gov.pl/aktualnosci-2-363/wykaz-zawiadomien-o-utworzeniu-komitetu-wyborczego-zlozonych-komisarzom-wyborczym-w-opolu-i-i-ii-w-zwiazku-z-wyborami-samorzadowymi.html
* wykaz zawiadomień złożonych PKW 
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/wykaz-zawiadomien-o-utworzeniu-komitetu-wyborczego-zlozonych-panstwowej-komisji-wyborczej-w-zwiazku-z-wyborami-samorzadowymi.html
* informacja o adresach stron internetowych komitetów zgłoszonych 
komisarzowi 
http://opole.pkw.gov.pl/2014-1/informacja-o-adresach-stron-internetowych-komitetow-wyborczych.html
* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w 
sprawie ustalenia wzorów wydawanych przez komisarzy wyborczych 
potwierdzeń złożenia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w 
wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (M.P. poz. 674) 
http://dziennikustaw.gov.pl/mp/2014/674

********************

zgłaszanie list kandydatów:
* art. 424 i nn. w związku z art. 450, art. 457 i 458 Kodeksu wyborczego
* informacja PKW z 30.06.2014 
http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/ m.in. do rady 
powiatu 
http://pkw.gov.pl/zglaszanie-kandydatow-samorzad-2014/informacja-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-30-czerwca-2014-r-o-zasadach-i-sposobie-zglaszania-list-kandydatow-na-radnych-w-wyborach-do-rad-powiatow-ktore-beda-zarzadzone-na-dzien-16-listopada-2014-r.html 

(pismo PKW ZPOW-703-116/14 z 30.06.2014, znak własny OR.500.2.2014), 
załącznik nr 1: wzór zgłoszenia listy kandydatów, załącznik nr 2: wzór 
udzielenia poparcia liście kandydatów, załącznik nr 3: wzór oświadczenia 
o wyrażeniu zgody na kandydowanie, załącznik nr 4: wzór oświadczenia 
lustracyjnego albo załącznik nr 5: wzór informacji o złożeniu 
oświadczenia lustracyjnego)
* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w 
sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy 
kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów 
na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata 
na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji 
kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta (oczekuje na 
ogłoszenie) 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-1-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wzorow-potwierdzen-zgloszenia-do-rejestracji-listy-kandydatow-na-radnych-i-wzorow-protokolow-rejestracji-listy-kandydatow-na-radnych-oraz-wzoru-potwierdzenia-zgloszenia-do-r.html

********************

Państwowa Komisja Wyborcza (PKW)
http://pkw.gov.pl/

wyjaśnienia, informacje i pisma okólne: 
http://pkw.gov.pl/wyjasnienia-informacje-i-pisma-okolne-samorzad-2014/

uchwały: 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/

* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w 
sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania 
sporządzonych w alfabecie Braille’a, w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w 
wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 734 i 735) 
http://dziennikustaw.gov.pl/mp/2014/734 + 
http://dziennikustaw.gov.pl/mp/2014/735 = 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-11-sierpnia-2014-r-w-sprawie-wzorow-kart-do-glosowania-oraz-nakladek-na-karty-do-glosowania-sporzadzonych-w-alfabecie-braille-a-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodztw-i-rad-dzielnic-m-st-warszaw.html 

+ 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-18-sierpnia-2014-r-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-wzorow-kart-do-glosowania-oraz-nakladek-na-karty-do-glosowania-sporzadzonych-w-alfabecie-braille-a-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodztw-i-rad-d.html 

(OR.500.3.2014), załącznik nr 3: wzór karty do głosowania w wyborach do 
rady powiatu

* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w 
sprawie wytycznych i wyjaśnień dotyczących druku i przechowywania kart 
do głosowania oraz trybu ich przekazania wraz z nakładami na karty do 
głosowania sporządzonymi w alfabecie Braille’a obwodowym komisjom 
wyborczym w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i 
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (oczekuje 
na ogłoszenie) 
pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-25-sierpnia-2014-r-w-sprawie-wytycznych-i-wyjasnien-dotyczacych-druku-i-przechowywania-kart-do-glosowania-oraz-trybu-ich-przekazania-wraz-z-nakladkami-na-karty-do-glosowania-sporzadzonymi-w-alfabecie-braillea-ob.html 

(OR.500.5.2014)

* uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 września 2014 r. w 
sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje 
wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i 
rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i 
prezydentów miast (oczekuje na ogłoszenie) 
http://pkw.gov.pl/uchwaly-panstwowej-komisji-wyborczej-samorzad-2014/uchwala-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-1-wrzesnia-2014-r-w-sprawie-ustalenia-wzorow-protokolow-sporzadzanych-przez-obwodowe-komisje-wyborcze-w-wyborach-do-rad-gmin-rad-powiatow-sejmikow-wojewodztw-i-rad-dzielnic-m-st-warszawy-oraz-wyborow-wojtow-burm.html

aplikacje wyborcze: http://ext.kbw.gov.pl/

********************

prawo wyborcze m.in.
* ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 
112, z późn. zm., ostatnia zmiana Dz. U. z 2014 r. poz. 1072) 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112
* rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w 
sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików 
województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001134 = 
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1134
* zarządzenie Nr 37/14 Wojewody Opolskiego z dnia 20 marca 2014 r. w 
sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. do 
Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie 
opolskim (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 832) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=832
* komentarz do Kodeksu wyborczego ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej 
w dodatku Samorząd i Administracja (strony „C”) w częściach w wydaniach 
nr 19 z 29.01.2014, nr 39 z 26.02, nr 59 z 26.03, nr 74 z 16.04, nr 102 
z 28.05, nr 126 z 02.07, nr 146 z 30.07 i nr 165 z 27.08.2014; inne 
dostępne na rynku: Kodeks wyborczy. Komentarz, (red.) K. W. Czaplicki, 
B. Dauter, S. Jaworski, A. Kisielewicz, Ferdynand Rymarz, Wolters 
Kluwer, wyd. I, 2014, ISBN 978-83-264-3277-4; B. Banaszak, Kodeks 
wyborczy. Komentarz, 2014, C.H. Beck, 2014, ISBN 978-83-255-5552-8

********************

podział powiatu na okręgi wyborcze uchwała Nr XLII/293/14 Rady Powiatu 
Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie okręgów wyborczych 
powiatu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1654) 
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2276 = 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1654, 
obwieszczenie z 28.08.2014 
http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info/?id=2291 = 
http://brzeg-powiat.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=2831&Itemid=3

podział gmin na:
* okręgi wyborcze 
http://opole.pkw.gov.pl/podzial-gmin-na-okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/podzial-gmin-na-okregi-wyborcze.html 

= http://duwo.opole.uw.gov.pl/IndexActs.aspx?ID=91
* obwody głosowania 
http://opole.pkw.gov.pl/podzial-gmin-na-okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/podzial-gmin-na-obwody-glosowania.html 

= http://duwo.opole.uw.gov.pl/IndexActs.aspx?ID=56


okręgi wyborcze BRZEGU:
* obwieszczenie z 27.08.2014 http://www.bip.brzeg.pl/?id=2832
* uchwała Nr LI/347/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w 
sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy Brzeg do 
stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1028) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1028
* przed znowelizowaniem: postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z 
dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Brzeg na okręgi 
wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1741) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1741

obwody głosowania Brzegu:
* uchwała Nr LI/346/14 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 28 marca 2014 r. w 
sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania gminy Brzeg do 
stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1027) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1027
* przed znowelizowaniem: postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z 
dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Miasta Brzeg na stałe obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1742) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=1742&book=0


gmina GRODKÓW:
* zakładka BIP http://grodkow.pl/248-menu-tematyczne/4658-wybory.html

okręgi wyborcze gminy Grodków:
* uchwała Nr XXII/174/12 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 
października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na okręgi 
wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1563) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1563

obwody głosowania gminy Grodków:
* uchwała Nr XXVII/228/13 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 27 lutego 
2013 r. w sprawie podziału Gminy Grodków na stałe obwody głosowania i 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 779) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=779


gmina LEWIN BRZESKI:
* zakładka BIP 
http://www.bip.lewin-brzeski.pl/5936/4521/wybory-samorzadowe-2014.html

okręgi wyborcze gminy Lewin Brzeski:
* uchwała Nr XLVI/344/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 
marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych 
gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1107) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1107
* przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXVI/195/2012 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Lewin Brzeski na okręgi wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę 
radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1449) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1449

obwody głosowania gminy Lewin Brzeski:
* uchwała Nr XLVI/345/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 
marca 2014 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania 
gminy Lewin Brzeski do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1108) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1108
* przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXVI/196/2012 Rady Miejskiej w 
Lewinie Brzeskim z dnia 25 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy 
Lewin Brzeski na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic 
i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1450) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1450


gmina LUBSZA:

okręgi wyborcze gminy Lubsza:
* uchwała Nr XLVI/341/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w 
sprawie zmiany podziału Gminy Lubsza na okręgi wyborcze, ich granice, 
numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. 
Op. poz. 1747) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1747
* przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXVI/171/2012 Rady Gminy Lubsza z 
dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na okręgi 
wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1394) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1394

obwody głosowania gminy Lubsza:
* uchwała Nr XLVI/342/2014 Rady Gminy Lubsza z dnia 30 czerwca 2014 r. w 
sprawie zmiany podziału Gminy Lubsza na stałe obwody głosowania i 
ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych 
(Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1748) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1748
* przed znowelizowaniem: uchwała Nr XLIV/317/2014 Rady Gminy Lubsza z 
dnia 20 marca 2014 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji 
wyborczej (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 910) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=910
* przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXVI/172/2012 Rady Gminy Lubsza z 
dnia 20 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Lubsza na stałe obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1395) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1395


gmina OLSZANKA:
* zakładka BIP 
http://www.olszanka.pl/779/wybory-samorzadowe-2014-informacje.html

okręgi wyborcze gminy Olszanka:
* obwieszczenie z 01.09.2014 
http://www.static.olszanka.pl/download/attachment/6733/obwieszczenia-wojta-gminy-olszanka-z-dnia-1092014r-w-sprawie-podzialu-gminy-na-okregi-wyborcze.pdf
* uchwała Nr XLIV/286/2014 Rady Gminy Olszanka z dnia 28 marca 2014 r. w 
sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Olszanka do 
stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1075) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1075
* przed znowelizowaniem: uchwała Nr XXIV/147/2012 Rady Gminy Olszanka z 
dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie podziału Gminy Olszanka na okręgi 
wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1053) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1053

obwody głosowania gminy Olszanka:
* uchwała Nr XXV/155/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 25 września 2012 r. 
w sprawie podziału Gminy Olszanka na obwody głosowania i ustalenia ich 
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. 
Op. poz. 1398) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1398


gmina SKARBIMIERZ:
* zakładka BIP 
http://www.skarbimierz.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=884&Itemid=131

okręgi wyborcze gminy Skarbimierz:
* uchwała Nr XXXV/249/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 
r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych gminy 
Skarbimierz do stanu faktycznego (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1039) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1039
* przed znowelizowaniem: uchwała Nr XX/137/2012 Rady Gminy Skarbimierz z 
dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na okręgi 
wyborcze, ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym 
okręgu (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1511) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1511

obwody głosowania gminy Skarbimierz:
* uchwała Nr XXXV/248/2014 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 24 marca 2014 
r. w sprawie zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych Gminy 
Skarbimierz (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1038) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&book=0&poz=1038
* przed znowelizowaniem: uchwała Nr XX/138/2012 Rady Gminy Skarbimierz z 
dnia 24 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Skarbimierz na obwody 
głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji 
wyborczych (Dz. Urz. Woj. Op. poz. 1512) 
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&book=0&poz=1512

Nazwa dokumentu: WYBORY 2014
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2014-07-04 08:46:27
Data udostępnienia informacji: 2014-07-04 08:46:27
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-04 12:28:50

Wersja do wydruku...

corner   corner