logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Rozwoju i Promocji
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Zakres spraw załatwianych przez stanowisko ds. ochrony zabytków:

 

 

1. Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,

poz. 1568 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą:

 

1) wydawanie pozwoleń na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru urządzeń technicznych,

tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy (art. 36 ust. 1 pkt. 10);

 

2) wydawanie pozwoleń na podejmowanie innych niż określone w art. 36 ust. 1 pkt 1-10 ustawy

działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego

do rejestru (art. 36 ust. 1 pkt 11);

 

3) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków o uszkodzeniu, zniszczeniu,

zaginięciu, kradzieży lub innym zagrożeniu dla zabytku (art. 28 pkt 1 i 2);

 

4) przyjmowanie zawiadomień od właścicieli lub posiadaczy zabytków ruchomych o zmianie miejsca

przechowywania zabytku ruchomego i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 3);

 

5) przyjmowanie od właścicieli lub posiadaczy zabytków zawiadomień o zmianach dotyczących stanu

prawnego zabytku i przekazywanie sprawy do OWKZ (art. 28 pkt 4)

 

6) wydawania decyzji o wstrzymywaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od

zakresu i warunków określonych w pozwoleniu działań, podejmowanych bez zachowania przepisów

art. 36 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy (art. 43 pkt 4 ustawy w części odnoszącej się do 36 ust. 1 pkt 10 i 11

ustawy);

 

7) wydawania decyzji o wstrzymywaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót

budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające

dokonanie wpisu do rejestru (art. 46 ust. 1).

 

 

2. Z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.):

 

- uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych oraz obszarów

niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 39 ust. 3).

Id: QATLQ-BUDRZ-AXOPW-YXOCK-OJEDD. Podpisany Strona 2

 

 

3. Z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr

80, poz. 717 z późn. zm.):

 

1) uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do

obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków (art. 53 ust. 4 pkt 2), z wyłączeniem form

ochrony o których mowa w art. 7 pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece

nad zabytkami,

 

2) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych

w gminnej ewidencji zabytków (art. 60 ust. 1), z wyłączeniem form ochrony o których mowa w art.

7 pkt 1, 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

 

4. Z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2010 r. Nr 95, poz. 613

z późn. zm.)

 

- wydawanie zaświadczeń w sprawach gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru

zabytków w celu zwolnienia od podatku od nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 cyt.

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w zw. z art. 217 kpa

Nazwa dokumentu: Stanowisko ds. Ochrony Zabytków
Podmiot udostępniający: Wydział Organizacyjno - Prawny
Osoba, która wytworzyła informację: Maciej Róg
Osoba, która odpowiada za treść: Maciej Róg
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2011-07-15 11:29:37
Data udostępnienia informacji: 2011-07-15 11:29:37
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 11:03:21

Wersja do wydruku...

corner   corner