logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Zespół Kontroli
      minus Audytor Wewnętrzny
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty i Sportu
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Remontów
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Rzecznik Prasowy
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
minus Zarządzanie jakością
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
 
Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy prowadzenie następujących spraw:
 
1) realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących geodezji i kartografii:
 
a)    przygotowanie organizacyjno-techniczne i wdrożenie katastru nieruchomości,
b)   przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie map i  tabel      taksacyjnych,
c)    prowadzenie powiatowych baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
d)   prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
e)    przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków oraz odpisów prawomocnych orzeczeń i aktów notarialnych, z których wynikają zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
f)    występowanie z żądaniem dostarczenia dokumentów geodezyjnych i  kartograficznych, celem wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków,
g)    zapewnianie nieodpłatnego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków gminom oraz wydawanie informacji innym zainteresowanym jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym,
h)    zawiadamianie sądów o niezgodności stanu ujawnionego w dziale I ksiąg wieczystych z ewidencją gruntów wraz ze sporządzaniem niezbędnej dokumentacji,
i)     prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
j)    prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
k)   przyjmowanie od wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zgłoszenia o  przystąpieniu do ich wykonania oraz przyjmowanie do powiatowego zasobu powstałych w wyniku tych prac materiałów lub informacji o nich,
l)     kontrola opracowań przyjmowanych do powiatowego zasobu geodezyjnego i  kartograficznego oraz udostępnianie tego zasobu zainteresowanym jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym,
m)   prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
n)    zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
o)   uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
p)   zakładanie i zatwierdzanie projektów osnów szczegółowych,
r)    zarządzanie nieruchomościami państwowymi wydzielonymi w związku z   usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i  magnetycznych oraz budowli      triangulacyjnych,
s)    ochrona znaków geodezyjnych, a w szczególności:
–   przyjmowanie zawiadomień o zniszczeniu znaków geodezyjnych i budowli triangulacyjnych,
–   sprawdzanie stanu uszkodzonych, zniszczonych lub przemieszczonych znaków geodezyjnych,
–   wnioskowanie o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia i ukarania sprawcy zniszczenia znaków geodezyjnych,
–   usuwanie pozostałości po zniszczonych lub uszkodzonych znakach geodezyjnych,
t)    gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i      Kartograficznym;
 
2) realizacja innych zadań z zakresu administracji rządowej:
 
a)    składanie wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis do księgi w sprawach wynikających z dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mocy prawnej ksiąg wieczystych na obszarze Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska,
b)   orzekanie o nadaniu gospodarstw w sprawach dotyczących dekretu z dnia 6  września 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze ziem odzyskanych i  byłego Wolnego Miasta Gdańska oraz prowadzenie wszystkich pozostałych postępowań wynikających z tego dekretu,
c)    poświadczanie nabycia prawa własności gospodarstwa rolnego, ustalanie granic oraz składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej, zmiana obszaru nadanego gospodarstwa w sprawach dotyczących dekretu z dnia 6 września 1951 r. o  ochronie i uregulowaniu własności osadniczych gospodarstwa chłopskich na  obszarze Ziem Odzyskanych,
d)   orzekanie o nadaniu własności nieruchomości w trybie przepisów dekretu z dnia 18 kwietnia 1955 r. o uwłaszczeniu i o uregulowaniu innych spraw związanych z  reformą rolną i osadnictwem rolnym,
e)    orzekanie o wyłączeniu spod nadania nieruchomości położonych na terenie gmin,
f)    orzekanie o nadaniu nieruchomości w trybie dekretu z dnia 29 maja 1957 r. o  uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na  obszarze Ziem Odzyskanych i na terenach byłego Wolnego Miasta Gdańska,
g)    wyrażanie zgody na zrzeczenie się nieruchomości przez właściciela na rzecz Skarbu Państwa według przepisów kodeksu cywilnego,
h)    prowadzenie spraw związanych z wywłaszczaniem nieruchomości, ustalaniem          odszkodowania oraz zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,
i)     wydawanie decyzji dotyczących ograniczenia prawa własności nieruchomości bądź innego prawa rzeczowego na nieruchomości i ustalanie związanych z tym odszkodowań,
j)    gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a w szczególności:
–   orzekanie w sprawach dotyczących zarządu i opłat za zarząd,
–   sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i użyczenie, 
–   ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
–   przekazywanie nieodpłatnie w drodze umowy gruntów Skarbu Państwa jednostkom samorządu terytorialnego,
–   wyrażanie zgody na zrzeczenie się prawa wieczystego użytkowania gruntów i  prawa własności budynków przez osoby prawne,
–   prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i  gospodarowanie tym zasobem,
–   wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
k)   orzekanie o przeniesieniu własności działki, jej wielkości oraz o ustanowieniu                służebności gruntowej pod budynkami na rzecz właściciela tych budynków,
l)     wydawanie decyzji na wniosek strony, której przysługuje prawo do użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego Państwu, w sprawie przyznania nieodpłatnego własności tej działki,
m)   wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i  leśnej,
n)    naliczanie opłat karnych wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie       gruntów rolnych i leśnych,
o)   kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
p)   nakazywanie właścicielowi zalesienia, zadrzewienia czy zakrzewienia gruntów lub  założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
r)    prowadzenie spraw związanych z okresowymi badaniami poziomu skażenia gleb i  roślin w trybie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
s)    wydawanie decyzji w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
t)    przeprowadzanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez osoby nieznane,
u)    sporządzanie sprawozdawczości wynikającej z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o  ochronie gruntów rolnych i leśnych,
w)   udzielanie Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych informacji niezbędnych do ustalenia okoliczności mających znaczenie w sprawach z zakresu ubezpieczenia,
y)    gospodarowanie dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację zadań Wydziału z zakresu administracji rządowej,
z)    przekazywanie w zarząd organów wojskowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa,
za) przejmowanie od organów wojskowych nieruchomości zbędnych na cele obronności i bezpieczeństwa państwa,
zb) prowadzenie scalania i wymian gruntów rolnych;
 
3) realizacja zadań własnych Powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu, a w szczególności:
 
a) orzekanie w sprawach dotyczących zarządu i opłat za zarząd,
b) sprzedaż nieruchomości Powiatu, oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie,        użytkowanie wieczyste i użyczenie,
c) ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
d) przekazywanie nieodpłatnie w drodze umowy gruntów Powiatu jednostkom             samorządu terytorialnego lub Skarbowi Państwa,
e) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Powiatu i gospodarowanie tym zasobem,
f)   oddawanie w użytkowanie wieczyste lub sprzedaż gruntów Powiatu, przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele sakralne i  kościelne,
g) nieodpłatne przekazywanie różnym kościołom gruntów Powiatu niezbędnych do  sprawowania kultu religijnego lub działalności kościelnych osób prawnych w  zakresie charytatywno-opiekuńczym lub oświatowo-wychowawczym,
h) żądanie wydania przez sąd orzeczenia nieważności nabycia nieruchomości Powiatu przez cudzoziemca,

i)          przejmowanie nieodpłatne mienia zbędnego Polskich Kolei Państwowych

Nazwa dokumentu: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
Podmiot udostępniający: Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:43:18
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:43:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-10 12:47:14

Wersja do wydruku...

corner   corner