logo
Wersja dla niedowidzących
  POWIAT BRZESKI
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 POWIAT BRZESKI
minus Dane o powiecie
minus Herb i Flaga Powiatu
plus Organa Władzy
minus Kierownictwo Powiatu
plus Jednostki
minus Powiatowe służby, inspekcje i straże
minus Statut Powiatu Brzeskiego
plus Mienie powiatu
plus Budżet Powiatu Brzeskiego
plus Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
plus Ochrona Środowiska
plus Wybory
plus Programy, plany, strategie, sprawozdania
 STAROSTWO POWIATOWE
minus Kontakt
minus Dni i godziny pracy urzędu
minus Struktura Organizacyjna
   minus Organizacja Starostwa
      minus Wydział Organizacyjno - Prawny
      minus Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych
      minus Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
      minus Kancelaria Materiałów Niejawnych
      minus Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli
      minus Biuro Rady Powiatu
      minus Powiatowy Rzecznik Konsumentów
      minus Wydział Kultury i Sportu
      minus Wydział Oświaty
      minus Wydział Ochrony Środowiska
      minus Wydział Komunikacji
      minus Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
      plus Wydział Budownictwa
      minus Wydział Finansowo - Budżetowy
      minus Stanowisko ds. BHP i ppoż
      minus Powiatowy Konserwator Zabytków
      minus Wydział Inwestycji i Rozwoju
      minus Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
      minus Biuro Zamówień Publicznych
      minus Stanowisko ds. Zdrowia
      minus Inspektor Danych Osobowych
minus Regulamin Organizacyjny
minus Ochrona Danych Osobowych
minus Monitoring
plus Druki do pobrania
plus Efekty Kontroli Starostwa
plus Nabór urzędników w Starostwie
plus Ogłoszenie naboru na wolne stanowiska w jednostkach organizacyjnych
plus Organizacje Pozarządowe
plus Rada Działalności Pożytku Publicznego
minus Stowarzyszenia i związki
plus Prawo miejscowe
minus Rejestry, ewidencje
minus misja i cele starostwa
plus Petycje, wnioski i skargi
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Lobbing
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe
plus Oświadczenia majątkowe 2018
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
plus Ogłoszenia o przetargach
plus Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert
plus Zamówienia na usługi społeczne
plus Archiwum przetargów
plus Archiwum postępowań ofertowych
plus Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 ZAPYTANIA OFERTOWE
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 29.05.2018r.
minus Zapytanie ofertowe o cenę zorganizowania emisji obligacji dla Powiatu Brzeskiego z dnia 3.07.2018r.
 RZECZY ZNALEZIONE
minus Biuro Rzeczy Znalezionych
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Obwieszczenia, Ogłoszenia, Informacje, Decyzje
plus Nieruchomości
plus Archiwum nieruchomości
minus iNET
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Do Wydziału Oświaty i Sportu należy obsługa zadań i kompetencji w następującym zakresie:

–1) w zakresie oświaty:

a) zakładanie i prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych, szkół sportowych i mistrzostwa sportowego, placówek oświatowo-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz przygotowywanie dokumentacji dotyczącej nadawania statutów i imienia tym placówkom,
b) zakładanie i prowadzenie szkół, których prowadzenie nie należy do zadań własnych,
c) likwidacja szkoły publicznej po zapewnieniu uczniom możliwości kontynuowania nauki w innej szkole publicznej,
d) łączenie szkół różnych typów lub placówek w zespoły,
e) rozwiązywanie zespołu szkół lub placówek oraz nadawanie szkołom i placówkom wchodzącym w skład zespołu odrębnych statutów,
f) ustalanie sieci publicznych szkół ponadgimnazyjnych,
g) wydawanie zezwolenia na założenie szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną,
h) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych:

— wydawanie decyzji o wpisie, wykreśleniu i odmowie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
— nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień szkół publicznych,

i) dotowanie niepublicznych szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi,
j) powoływanie komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na dyrektorów szkół lub placówek oraz powierzanie stanowiska dyrektora w przypadku rozstrzygnięcia konkursu,
k) powierzanie stanowisk dyrektorów,
l) opiniowanie powierzenia lub odwołania przez dyrektora szkoły ze stanowiska wicedyrektora lub osoby z innego stanowiska kierowniczego,
m) powoływanie w miarę potrzeb rady oświatowej działającej przy radzie,
n) ustalanie składu i zasad wyboru członków rady oświatowej oraz regulaminu działania rady oświatowej,
o) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie spraw finansowych i administracyjnych,
p) finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
q) ustalanie zasad wynagradzania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w szkołach i placówkach oświatowych,
r) sprawdzanie pod względem merytorycznym projektów organizacyjnych szkół oraz wnoszenie o zatwierdzenie ich przez starostę,
s) określanie zasad oraz trybu przyznawania dyrektorom szkół i placówek dodatków funkcyjnych i dodatków motywacyjnych,
t) przyznawanie nagród dyrektorom szkół, placówek oświatowych i nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze,
u) dotowanie szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkoły publicznej oraz placówek niepublicznych,
v) wyrażenie zgody na wprowadzenie nowych profili kształcenia zawodowego i zawodów,
w) powoływanie komisji konkursowych i przeprowadzania egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,
x) zapewnianie uczniom form kształcenia specjalnego,
y) udzielanie pomocy zdrowotnej nauczycielom,
z) pomoc stypendialna uczniom;

–2) w zakresie kultury fizycznej (w tym sportu, wychowania fizycznego i rehabilitacji ruchowej):

a) realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej,
b) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
e) nadzorowanie realizacji budżetu z zakresu kultury fizycznej,
f) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu, w tym poprzez uchwałę o finansowaniu wskazanego celu z zakresu sportu8), oraz dotacje dla klubów sportowych,
g) obsługa (w tym tworzenie i powoływanie) rady sportu10),
h) ustanawianie (w tym zasad, trybu i wysokości) i przyznawanie stypendiów, nagród i wyróżnień (za wyniki sportowe, dla trenerów lub innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej) albo wnioskowanie o ich przyznanie przez ministra).

 

Nazwa dokumentu: Wydział Oświaty i Sportu
Podmiot udostępniający: Wydział Promocji i Inicjatyw Gospodarczych
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator:Małgorzata Stanowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator:Małgorzata Stanowska
Data wytworzenia informacji: 2010-05-10 12:15:22
Data udostępnienia informacji: 2010-05-10 12:15:22
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-24 10:29:54

Wersja do wydruku...

corner   corner